Przetargi.pl
Dostawa oleju opałowego

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji ogłasza przetarg

 • Adres: 33-300 Nowy Sącz, ul. Kilińskiego 47
 • Województwo: małopolskie
 • Telefon/fax: tel. 18 4418383 , fax. 18 4418383 wew. 11
 • Data zamieszczenia: 2014-01-23
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji
  ul. Kilińskiego 47 47
  33-300 Nowy Sącz, woj. małopolskie
  tel. 18 4418383, fax. 18 4418383 wew. 11
  REGON: 12032831900000
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Inny: Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa oleju opałowego
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest dostawa oleju opałowego, kod CPV -09135100 - 5. Zamówienie obejmuje dostawę oleju opałowego w ilości 32000(trzydzieści dwa tysiące) litrów o jakości określonej w załączniku nr 2 do specyfikacji - w partiach według zamówień częściowych Zamawiającego. Planowana ilość zakupu oleju opałowego może ulec zmniejszeniu, w zależności od potrzeb Zamawiającego, przy czym Zamawiający zobowiązany jest do zakupu oleju opałowego w ilości nie mniejszej niż 24000(dwadzieścia cztery tysiące) litrów. Olej dostarczany będzie transportem Wykonawcy do jednego z następujących miejsc wskazanych przez Zamawiającego : 1) MOSiR - Stadion ul. Kilińskiego nr 47 , Nowy Sącz, 2) MOSiR - Hala Sportowa ul. Na rurach nr 16, Nowy Sącz, 3) MOSiR - ul Grybowska 4 Przy każdej dostawie Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć świadectwo jakości oleju opałowego oraz świadectwo legalizacji instalacji pomiarowej cysterny, w której będzie dostarczany olej. Zamawiający zastrzega sobie możliwość kontroli jakości dostarczonego oleju w okresie obowiązywania umowy, przy czym pobranie próbki do badania winno nastąpić w obecności przedstawiciela Wykonawcy i Zamawiającego. Wykonawca musi spełnić wszystkie wymagania wymienione w specyfikacji Na podstawie przepisu art. 36a ustawy wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy. Na podstawie art. 36b ustawy, Zamawiający żąda wskazania przez wykonawcę w ofercie części zamówienia, której wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcy.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 091351005
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 12 miesięcy

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://mosir-ns.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach