Przetargi.pl
Dostawa i wdrożenie systemu zarządzania infrastrukturą sieciową z wykorzystaniem technologii GIS w Miejskim Zakładzie Wodociągów i Kanalizacji w Nowym Targu

Miejski Zakład Wodociągów i Kanalizacji ogłasza przetarg

 • Adres: 34-400 Nowy Targ, ul. Długa 21
 • Województwo: małopolskie
 • Telefon/fax: tel. 018 2663614 , fax. 018 2665891
 • Data zamieszczenia: 2014-01-23
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Miejski Zakład Wodociągów i Kanalizacji
  ul. Długa 21 21
  34-400 Nowy Targ, woj. małopolskie
  tel. 018 2663614, fax. 018 2665891
  REGON: 49050960000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.mzwik.nowytarg.pl/przetarg.htm
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Inny: zakład budżetowy Gminy Miasto Nowy Targ

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa i wdrożenie systemu zarządzania infrastrukturą sieciową z wykorzystaniem technologii GIS w Miejskim Zakładzie Wodociągów i Kanalizacji w Nowym Targu
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Dostawa i wdrożenie autorskiego systemu zarządzania infrastrukturą sieciową z wykorzystaniem technologii GIS (nazywany systemem GIS) w Miejskim Zakładzie Wodociągów i Kanalizacji w Nowym Targu, w tym: ?Dostawa serwera bazy danych i prezentacji danych przestrzennych wraz z kompletnym wyposażeniem dla jednego stanowiska edycyjnego - dostawa obejmuje również wszystkie wymagane licencje oprogramowania systemowego i narzędziowego ?Dostawa w wersji polskojęzycznej Systemu GIS do zarządzania infrastrukturą sieciową i oprogramowania bazodanowego wraz z instalacją i narzędziami do prawidłowego funkcjonowania i eksploatacji systemu, ?konfiguracja systemu na wskazanym przez Zamawiającego sprzęcie komputerowym, ?import danych wektorowych do Systemu, które przekaże Zamawiający w postaci cyfrowej w formie pliku DXF ?dokonanie integracji Systemu z oprogramowaniem Zbyt Wody TYTAN, której koszty ponosi Wykonawca ?przeprowadzenie szkolenia w wymiarze 16 godzin ?dostawa wymaganych licencji, uprawniających Zamawiającego do legalnego korzystania z Systemu na 1 stanowisko edycyjne, 2 stanowiska podglądowe oraz serwer. ?zapewnienie bezpłatnego serwisu gwarancyjnego liczonego od dnia podpisania protokołu odbioru Systemu przez Zamawiającego, który dotyczy całego przedmiotu zamówienia, łącznie ze sprzętem
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 480000008
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 3 miesięcy

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Wadium nie obowiązuje

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.mzwik.nowytarg.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach