Przetargi.pl
Zakup wraz z dostawą materiału zarybieniowego narybek wiosenny karpia K1

Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Gospodarstwo Rybackie Niemodlin ogłasza przetarg

 • Adres: 49-100 Niemodlin, Zamkowa 3
 • Województwo: opolskie
 • Telefon/fax: tel. 774606372
 • Data zamieszczenia: 2023-03-09
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Gospodarstwo Rybackie Niemodlin
  Zamkowa 3
  49-100 Niemodlin, woj. opolskie
  tel. 774606372
  REGON: 530561490
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.niemodlin.katowice.lasy.gov.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Zakup wraz z dostawą materiału zarybieniowego narybek wiosenny karpia K1
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Dostawa narybku wiosennego karpia K1 o średniej wadze 150 g/szt. na łączną ilość 4.000 kgDostawa narybku wiosennego karpia K1 o średniej wadze 150 g/szt. na łączną ilość 4.000 kgDostawa narybku wiosennego karpia K1 o średniej wadze 150 g/szt. na łączną ilość 4.000 kgDostawa narybku wiosennego karpia K1 o średniej wadze 150 g/szt. na łączną ilość 4.000 kgDostawa narybku wiosennego karpia K1 o średniej wadze 150 g/szt. na łączną ilość 4.000 kgDostawa narybku wiosennego karpia K1 o średniej wadze 150 g/szt. na łączną ilość 4.000 kg
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 03300000-2
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: a. Posiadają uprawnienia do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania – Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnienie Wykonawca zobowiązany jest wykazać.b. Posiadają wiedzę i doświadczenie – Zamawiający uzna powyższy warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie należycie wykonał, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonuje dostawy w zakresie materiału zarybieniowego narybek wiosenny karpia K1 o łącznej wartości nie mniejszej niż kwota 200.000,00 zł brutto.c. Dysponują odpowiednim potencjałem technicznym i zawodowym – Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać.d. Dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia – Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnienie Wykonawca zobowiązany jest wykazać.e. Spełniają warunki dotyczące sytuacji ekonomicznej lub finansowej – Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnienie Wykonawca zobowiązany jest wykazać.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą: 2023-03-17

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach