Przetargi.pl
Zakup wraz z dostawą masy mineralno-asfaltowej do stosowania na zimno

Zarząd Dróg Powiatu Krakowskiego ogłasza przetarg

 • Adres: 30-138 Kraków, ul. Włościańska 4
 • Województwo: małopolskie
 • Telefon/fax: tel. 012 6221010 , fax. 012 6371063
 • Data zamieszczenia: 2014-01-22
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zarząd Dróg Powiatu Krakowskiego
  ul. Włościańska 4 4
  30-138 Kraków, woj. małopolskie
  tel. 012 6221010, fax. 012 6371063
  REGON: 35157927000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.zdpk.krakow.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Inny: Jednostka budżetowa samorządu terytorialnego Powiatu Krakowskiego

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Zakup wraz z dostawą masy mineralno-asfaltowej do stosowania na zimno
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiot Zamówienia 1.1 Ogólna charakterystyka techniczna Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa masy mineralno - asfaltowej w ilość do 100 ton, do stosowania na zimno, o uziarnieniu od 0 mm do 8 mm. Mieszanka ma być wytwarzana z grysów i drogowego lepiszcza asfaltowego, modyfikowanego. Mieszankę stosuje się do napraw nawierzchni drogowych, sposobem na zimno. 2. Przeznaczenie, zakres i warunki stosowania 2.1 Przeznaczenie, zakres stosowania Mieszanka jest przeznaczona do całorocznych robót utrzymaniowych nawierzchni bitumicznych, na drogach zamiejskich i miejskich, przy remontach cząstkowych, usuwaniu skutków przekopów i deformacji nawierzchni drogowych, nawierzchni parkingów, uzupełnianiu nawierzchni wokół studzienek ściekowych itp. 2.2 Warunki stosowania Mieszanka ma być stosowana w temperaturze otoczenia od -10 °C do 30 °C; Wyremontowane nawierzchnie mogą być oddane do ruchu natychmiast po zabiegu. 3. Wymagania 3.1 Mieszanka powinna spełniać wymagania podane w tablicy 1 znajdującej się w SIWZ. 3.2 Wykonawca jest zobowiązany do załączenia do każdej dostawy masy bitumicznej, deklaracji zgodności z zaświadczeniem podmiotu uprawnionego do kontroli jakości potwierdzające, że masa bitumiczna na zimno odpowiada określonym normom lub specyfikacjom technicznym (aktualna aprobata techniczna, świadectwo zgodności itp.). 3.2 Minimalny termin ważności - 4 miesiące od momentu dostawy. 3.3 Do każdej partii wyrobu producent powinien dołączyć Aprobatę Techniczną. 4. Pakowanie, przechowywanie, transport 4.1 Pakowanie Mieszanka ma być pakowana w szczelne opakowania (np. worki) z tworzywa sztucznego w ilości od 25 do 30 kg tej mieszanki. Producent określi warunki magazynowania. Zamawiający będzie przechowywał mieszankę w magazynach nieogrzewanych. Mieszanka powinna być zdatna do wbudowania przy powyższym sposobie magazynowania. Zamawiający nie dysponuje pomieszczeniami ogrzewanymi, do których mógłby przenosić mieszankę przed jej wbudowaniem 4.2 Transport Dostawy masy bitumicznej na zimno będą odbywać się sukcesywnie w zależności od potrzeb Zamawiającego transportem własnym Wykonawcy w partiach po 10-20 ton w workach po 25 kg lub 30 kg złożonych na paletach drewnianych, po wcześniejszym otrzymaniu zamówienia od Zamawiającego (fax, e-mail). Jednorazowe zamówienie określa się jako - nie mniejsze niż 10 ton.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 441137002
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga by Oferta była zabezpieczona wadium

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.zdpk.krakow.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach