Przetargi.pl
BUDOWA TRZYODDZIAŁOWEGO PRZEDSZKOLA W MIEJSCOWOSCI RADGOSZCZ - sprawa znak: BI.271.6.2014 1) DOSTAWA I MONTAŻ STOLARKI WEWNĘTRZNEJ WRAZ Z PARAPETAMI WEWNĘTRZNYMI, ROLETAMI I MOSKITIERAMI

Gmina Radgoszcz ogłasza przetarg

 • Adres: 33-207 Radgoszcz, pl. św Kazimierza 7-8
 • Województwo: małopolskie
 • Telefon/fax: tel. 0-14 641-41-39 , fax. 0-14 641-46-61
 • Data zamieszczenia: 2014-01-22
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Radgoszcz
  pl. św Kazimierza 7-8 7-8
  33-207 Radgoszcz, woj. małopolskie
  tel. 0-14 641-41-39, fax. 0-14 641-46-61
  REGON: 85166078900000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.radgoszcz.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  BUDOWA TRZYODDZIAŁOWEGO PRZEDSZKOLA W MIEJSCOWOSCI RADGOSZCZ - sprawa znak: BI.271.6.2014 1) DOSTAWA I MONTAŻ STOLARKI WEWNĘTRZNEJ WRAZ Z PARAPETAMI WEWNĘTRZNYMI, ROLETAMI I MOSKITIERAMI
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Zamawiający - Gmina Radgoszcz w związku z brakiem budynku (o odpowiednich standardach spełniającego wymogi higieniczno - sanitarne) przedszkola dla dzieci w msc. Radgoszcz w 2009 roku rozpoczął prace związane z budową budynku przedszkola. Dodatkowo do budynku przedszkola doprojektowany został: budynek żłobka oraz całorocznego placu, krytego palcu zabaw. W ubiegłym roku zakończona została realizacja budynku żłobka oraz całorocznego krytego placu zabaw. Wykonywanie budynku przedszkola ze względu na szczupłość środków w budżecie Gminy Radgoszcz wykonana jest etapami. W 2010 roku wykonano roboty budynku przedszkola związane z wykonaniem ścian, stropu, konstrukcji dachu wraz z pokryciem oraz zabudowaniem stolarki zewnętrznej. W następnych latach wykonano część prac wykończeniowych w tym: część instalacji wewnętrznych wraz z wykonaniem tynków sufitów oraz ścian. W 2013 roku zrealizowano docieplenie budynku - bez warstwy wykończeniowej - elewacji. Wykonane zostały również warstwy posadzkowe - bez końcowych nawierzchni z terakoty, płytek gresowych oraz PCV wraz z parkietem. Nie zabudowano w budynku przedszkola stolarki wewnętrznej - zarówno okiennej jak i drzwiowej. Obecnie Zamawiający zamierza zrealizować następny zakres robót jakim jest dostawa i montaż stolarki wewnętrznej (okiennej i drzwiowej) wraz z parapetami wewnętrznymi, roletami i moskitierami. Zamawiający w związku z zakończonymi w ubiegłym roku pracami w dobudowanym żłobku - w celu właściwego skomponowania wnętrz zarówno istn. żłobka jak również wykańczanych pomieszczeń przedszkola - wymagał będzie zastosowania materiałów, które pozwolą na stworzeniu wizualnego odczucia jednakowego poziomu wykończenia pomieszczeń w obydwóch częściach budynków. Dlatego w przedmiarze robót (który stanowi załącznik do SIWZ) dokonano dokładnego scharakteryzowania materiałów i wyrobów wbudowanych w budynku żłobka (a w niektórych przypadkach, dla ułatwienia doboru wyrobów podano również typ wyrobu i nazwę producenta). Dopuszcza sie zastosowanie produktów równoważnych innych producentów warunkując to uzyskaniem równoważnych parametrów (w szczególności kolorystyki i cech funkcjonalnych) dla wbudowywanych materiałów i wyrobów. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera: Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami (tj. przedmiar robót i dokumentacja techniczna wykonana przez Autorską Pracownię Projektową - architekt Dorota Krzyżanowska. Miejsce realizacji robót - Radgoszcz ul. Kopernika, Gmina Radgoszcz, powiat dąbrowski, województwo małopolskie.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 452141001
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający wymaga wniesienia przez Wykonawców wadium w wysokości: 1.000,00 zł. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert. Wadium może być wnoszone w: pieniądzu; poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; gwarancjach bankowych; gwarancjach ubezpieczeniowych; poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. 2007 r. Nr 42, poz. 275 z późn. zm.). Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy: Bank Spółdzielczy Dąbrowa Tarnowska Nr 92-9462-0003-2002-2000-0062-0005. W pozostałych formach wadium należy złożyć w siedzibie zamawiającego: Urząd Gminy w Radgoszczy, Pl. Sw. Kazimierza 7 do 8, 33-207 Radgoszcz, Sekretariat pok. 11. Wadium należy złożyć w zaklejonej kopercie opisanej: wadium przetargowe: Nr BI.271.6.2014 oraz datę. Zamawiający zwraca wadium wszystkim wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem pp. 3.3.11 SIWZ. Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy. Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium, na wniosek wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert. Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez wykonawcę, któremu zwrócono wadium zgodnie pp.3.3.10 SIWZ jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez zamawiającego. Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, zamawiający zwraca je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez wykonawcę. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1, lub pełnomocnictw, chyba że udowodni, że wynika to z przyczyn nieleżących po jego stronie.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.radgoszcz.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach