Przetargi.pl
Utworzenie klubu malucha w miejscowości Stary Wiśnicz.

Gmina Nowy Wiśnicz ogłasza przetarg

 • Adres: 32-720 Nowy Wiśnicz, ul. Rynek 38
 • Województwo: małopolskie
 • Telefon/fax: tel. 014 6850912 , fax. 014 6850911
 • Data zamieszczenia: 2016-07-12
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Nowy Wiśnicz
  ul. Rynek 38 38
  32-720 Nowy Wiśnicz, woj. małopolskie
  tel. 014 6850912, fax. 014 6850911
  REGON: 00054887300000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.nw.com.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Utworzenie klubu malucha w miejscowości Stary Wiśnicz.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest adaptacja - poddasza budynku przedszkola zlokalizowanego na działce nr 1477/7 w Starym Wiśniczu na potrzeby usług publicznych - klub malucha, obejmująca m.in.: - wymianę pokrycia dachowego wraz z ociepleniem; - wymianę stolarki okiennej i montaż stolarki drzwiowej; - prace wykończeniowe wnętrz; - wykonanie drenażu wokół budynku z izolacją ścian fundamentowych; - likwidację starej klatki schodowej i budowę nowej klatki schodowej wraz z montażem dźwigu platformowego; - rozbudowę instalacji elektrycznej w tym instalacji alarmowej, odgromowej, p.poż.; - rozbudowę instalacji co, wentylacyjnej; - wymianę kotła; - rozbudowę instalacji wewnętrznych wod- kan; - zagospodarowanie terenu wokół budynku wraz z montażem placu zabaw. Szczegółowy opis i zakres przedmiotu zamówienia zawiera Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia, Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych, przedmiar robót do wypełnienia przez Wykonawcę oraz dokumentacja projektowa. Uwaga: Zadanie pn.Utworzenie klubu malucha w miejscowości Stary Wiśnicz dofinansowane jest ze środków budżetu państwa w ramach Resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 MALUCH - edycja 2016.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 452141001
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości 15.000,00 zł. Szczegółowe informacje nt. wadium zawiera SIWZ.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Gwarancja
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.nw.com.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach