Przetargi.pl
Zakup wozu strażackiego wraz z wyposażeniem montowanym na stałe dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Dynowie ( ul. Szkolna) – współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

Gmina Miejska Dynów ogłasza przetarg

 • Adres: 36-065 Dynów, Rynek
 • Województwo: podkarpackie
 • Telefon/fax: tel. 016 6521093 w. 49 , fax. 166 521 093
 • Data zamieszczenia: 2020-02-13
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Miejska Dynów
  Rynek 2
  36-065 Dynów, woj. podkarpackie
  tel. 016 6521093 w. 49, fax. 166 521 093
  REGON: 65090026900000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.dynow.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Zakup wozu strażackiego wraz z wyposażeniem montowanym na stałe dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Dynowie ( ul. Szkolna) – współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest zakup wozu strażackiego wraz z wyposażeniem montowanym na stałe dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Dynowie ( ul. Szkolna) – współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej nr IV ”Ochrona środowiska naturalnego i dziedzictwa kulturowego” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020. 3.1. Zakres dostaw obejmuje: zakup samochodu ratowniczo gaśniczego lekkiego, z napędem 4X2 z kabiną 4-drzwiową, przeszkolą, w zabudowie o konstrukcji szkieletowej, wyposażony w 5 skrytek, masz oświetleniowy, węże, zwijadło, hak holowniczy, wyciągarkę elektryczną o uciągu powyżej 5440 kg, wysokociśnieniowy agregat gaśniczy wodno-pianowy, urządzenie gaśnicze wodno-pianowe z pompą o wydajności maksymalnej 303l/min zintegrowane z szybkim natarciem, zasilane silnikiem spalinowym. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został określony w załączniku nr 1 do SIWZ –„OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA”. Gwarancja jakości Wykonawca zobowiązany jest udzielić Zamawiającemu gwarancji oraz rękojmi za wady i zapewnić dostępność serwisu w następującym zakresie i na okres: 1) silnik, podzespoły i zabudowa - 24 miesiące; 2) perforacja podwozia – 72 miesiące ; 3) powłoka lakiernicza – 36 miesięcy;
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 34114000-8
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Przystępując do niniejszego postępowania każdy Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości 3 500,00 zł (słownie: trzy tysiące pięćset złotych).
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający odstępuje od precyzowania w powyższym zakresie wymagań, których spełnienie Wykonawca zobowiązany byłby wykazać w sposób szczególny;
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1) dokumenty o których mowa w punkcie 10.7 SIWZ. tj. pisemne zobowiązanie innych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia – jeżeli dotyczy. 2) pełnomocnictwo do podpisania oferty (oryginał lub kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem) względnie do podpisania innych dokumentów składanych wraz z ofertą, o ile prawo do ich podpisania nie wynika z innych dokumentów złożonych wraz z ofertą, 3) dowód wniesienia wadium – dotyczy wadium złożonych w innej formie niż pieniężna.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną