Przetargi.pl
dostawa mięsa i wędlin dla potrzeb kuchni szpitalnej

Specjalistyczny Psychiatryczny Zespół Opieki Zdrowotnej ogłasza przetarg

 • Adres: 37-500 Jarosław, ul. Kościuszki
 • Województwo: podkarpackie
 • Telefon/fax: tel. 016 621-47-02
 • Data zamieszczenia: 2020-02-13
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Specjalistyczny Psychiatryczny Zespół Opieki Zdrowotnej
  ul. Kościuszki 18
  37-500 Jarosław, woj. podkarpackie
  tel. 016 621-47-02
  REGON: 00000000000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.spzoz.jaroslaw.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  dostawa mięsa i wędlin dla potrzeb kuchni szpitalnej
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Zadanie nr 1 karkówka b/k 720 kg. łopatka wieprzowa b/k 5400 kg. schab b/k 1800 kg. szynka wieprzowa b/k 1200 kg. łopatka wołowa b/k 240 kg. flaki wołowe gotowane krojone. 240 kg. serca wieprzowe 240 kg. wątroba wieprzowa 240 kg. słonina bez skóry 240 kg. boczek wędzony b/ż 480 kg. kaszanka pieczona 1200 kg. kiełbasa krakowska parzona 1200 kg. kiełbasa podlaska/ regionalna 3000 kg. kiełbasa szynkowa extra 1200 kg. kiełbasa wiejska (mocno wędzona) 720 kg. kiełbasa zwyczajna 2400 kg. parówki delikatesowe 720 kg. pasztet domowy pieczony 600 kg. pasztetowa 480 kg. pieczeń rzymska (cesarska) 1200 kg. lencz 480 kg. polędwica sopocka 600 kg. salceson 720 kg. kiełbasa parówkowa 720 kg. baleron 1200 kg. super smaczek 480 kg. szynka konserwowa 480 kg. szynka staropolska 1200 kg. Zadanie nr 2 filet świeży z kurczaka / surowy 960 kg. kurczak świeży cały / surowy 1080 kg. polędwica drobiowa (kanadyjska) 480 kg. porcja rosołowa - kości drobiowe 960 kg. szynka z piersi kurczaka 600 kg. udko bez grzbietu z kurczaka 3840 kg. wątroba drobiowa -z kurczaka 240 kg. żołądki drobiowe -z kurczaka 240 kg.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 15100000-9
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie postawił żadnego warunku w zakresie niniejszego punktu
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Do oferty należy dołączyć następujące dokumenty: 1) Wypełniony i podpisany przez osoby upoważnione do reprezentowania wykonawcy formularz oferty, sporządzony według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do SIWZ 2) Wypełniony i podpisany przez osoby upoważnione do reprezentowania wykonawcy Formularz cenowy, sporządzony według wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do SIWZ. 3) Próbki. Pełnomocnictwo do reprezentowania wszystkich wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, ewentualnie umowa o współdziałaniu, z której będzie wynikać przedmiotowe pełnomocnictwo. Pełnomocnik może być ustanowiony do reprezentowania Wykonawców w postępowaniu albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy. Pełnomocnictwo winno być załączone w formie oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii. 6) Dokumenty, z których wynika prawo do podpisania oferty (oryginał lub kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem przez notariusza) względnie do podpisania innych dokumentów składanych wraz z ofertą, chyba, że Zamawiający może je uzyskać w szczególności za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz.U. z 20114 poz 1114 oraz z 2016 poz 352), a wykonawca wskazał to wraz ze złożeniem oferty, o ile prawo do ich podpisania nie wynika z dokumentów złożonych wraz z ofertą.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach