Przetargi.pl
Rozbudowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Piwoda - etap II

Wójt Gminy Wiązownica ogłasza przetarg

 • Adres: 37-522 Wiązownica, Wiązownica
 • Województwo: podkarpackie
 • Telefon/fax: tel. 016 622-36-31
 • Data zamieszczenia: 2020-02-13
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Wójt Gminy Wiązownica
  Wiązownica 208
  37-522 Wiązownica, woj. podkarpackie
  tel. 016 622-36-31
  REGON: 55167400000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.wiazownica. com

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Rozbudowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Piwoda - etap II
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  2.1 Przedmiotem zamówienia jest rozbudowa oświetlenia ulicznego drogi gminnej w miejscowości Piwoda – etap II. 2.2 Zadanie jest kontynuacją rozbudowy oświetlenia ulicznego (I etap) wykonanego w 2019 r. który obejmował rozbudowę oświetlenia na odcinku L=806/890 m. przebiegającego przez działkę nr ewid. 656 w miejscowości Wiązownica i działki nr ewid. 621 i 622 w miejscowości Piwoda. 2.3 Przedmiotem niniejszego zamówienia jest dalsza rozbudowa oświetlenia ulicznego drogi gminnej – Obwód nr II, na działce nr ewid. 622, 692 i 725/2 w miejscowości Piwoda na odcinku L=1166/1278 m. 2.4 Zasilanie projektowanego oświetlenia II etapu przewidziano z szafy SO-2c (Stacja Tr. Piwoda 1) , które zostało wykonane w ramach I etapu robót. 2.5 Projektowany obwód oświetleniowy – Obwód nr II - wykonać należy kablem ziemnym YAKXs 4x25 mm2 w wykopie o gł. ok. 70 cm. po trasie zgodnej z projektem zagospodarowania terenu. Przebieg kabla oznakować dodatkowo folią ostrzegawczą koloru niebieskiego ułożoną ok. 25-30 cm nad kablem obwodu oświetleniowego i oznacznikami zawierającymi przekrój i długość kabla, właściciela, rok budowy i nazwę wykonawcy. 2.6 Jako punkty oświetlenia przewidziano słupy ocynkowane (parkowe) o wys. 4 m. typu S-40C bez wysięgników, na fundamentach typu F 75/200 i oprawy parkowe typu OCP-160-PA/II z lampami energooszczędnymi o mocy 23W. 2.7 Usytuowania poszczególnych słupów i opraw należy dokonać zgodnie z projektem zagospodarowania terenu. 2.8 W miejscach skrzyżowania trasy kabla z istniejącym uzbrojeniem terenu zastosować rury ochronne „AROT” DVK 50 oraz SRS 75 przy przekroczeniach dróg i wjazdów, 2.9 Jako zabezpieczenie opraw oświetleniowych w słupach zamontować złącza bezpiecznikowe IZK z wkładką bezpiecznikową BiWts 6A. 2.10 Połączenia wewnątrz słupów należy wykonać przewodami YDY 3x2,5 mm2. 2.11 Całość wykonanych robót należy zinwentaryzować przed zasypaniem wykopów. 2.12 Zakres robót obejmuje:  wytyczenie przebiegu trasy oświetlenia,  wykonanie wykopów pod kabel o głębokości 0,7m i szerokości 0,4m  ułożenie kabla w wykopie,  ułożenie rur osłonowych w wykopie,  ułożenie folii ostrzegawczej koloru niebieskiego,  montaż fundamentów pod słupy oświetleniowe,  montaż słupów oświetleniowych,  montaż opraw oświetleniowych,  wciąganie przewodów YDY 3x2,5 w słupy  montaż i podłączenie złączy IZK,  ułożenie bednarki w wykopie,  badanie, pomiary, znakowanie słupów,  inwentaryzacja powykonawcza. 2.13 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla poszczególnych części zawiera dokumentacja przetargowa, specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych i przedmiar robót stanowiące integralną część siwz. 2.14 Wykonawca składając ofertę zobowiązuje się wykonać roboty budowlane opisane w siwz. i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych. 2.15 Wszystkie dokumenty opisujące przedmiot zamówienia (STWiOR, przedmiary robót) należy traktować, jako wzajemnie się uzupełniające w tym znaczeniu, że w przypadku stwierdzenia jakichkolwiek rozbieżności, wieloznaczności lub niejednoznaczności, Wykonawca nie może ograniczać zakresu swojego zobowiązania wynikającego z umowy w sprawie udzielonego zamówienia publicznego. 2.16 Wymagany minimalny okres gwarancji jakości na wykonane roboty budowlane (materiały i robociznę) wynosi 36 miesięcy, od dnia odebrania przez Zamawiającego przedmiotu zamówienia i podpisania protokołu końcowego, chyba że wykonawca zaoferował dłuższy okres gwarancji jakości. 2.17 Podstawowe obowiązki i warunki wykonania robót stanowiących przedmiot zamówienia: 2.17.1 wykonawca jest zobowiązany wykonywać przedmiot umowy zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa, obowiązującymi normami, warunkami technicznymi wykonania robot oraz wiedzą techniczną. 2.17.2 wszelkie przerwy technologiczne należy wcześniej zgłosić i uzyskać pisemną zgodę Zamawiającego oraz inspektora nadzoru inwestorskiego wraz z dopuszczalnym czasem wyłączenia, 2.17.3 do wykonania przedmiotu umowy wykonawca zobowiązany jest używać wyłącznie materiałów fabrycznie nowych, dopuszczonych do stosowania na podstawie przepisów, 2.17.4 wykonawca zobowiązany jest do organizacji placu budowy i jego oznakowania, a w razie konieczności opracowania i uzgodnienia projektu organizacji ruchu w obrębie prowadzonych robót, oraz ponoszenia opłat za zajęcie pasa drogowego na czas realizacji robót ( jeżeli dotyczy), 2.17.5 niezwłocznie po przekazaniu placu budowy Wykonawca złoży Zamawiającemu stosowne oświadczenie o zapewnieniu właściwego poziomu bezpieczeństwa i higieny pracy (plan BIOZ), 2.17.6 lokalizację podziemnych elementów sieci w obrębie prowadzonych prac ziemnych należy potwierdzić za pomocą przekopów kontrolnych, a w przypadku odkrycia w trakcie robot ziemnych urządzeń nienaniesionych na planie, należy je zabezpieczyć i powiadomić właściciela urządzeń. 2.17.7 w przypadku uszkodzenia istniejących mediów Wykonawca będzie zobowiązany do naprawienia szkód lub wyrównania strat na podstawie kalkulacji powykonawczej sporządzonej przez poszkodowanego użytkownika bądź Właściciela. 2.17.8 wykonawca jako wytwórca odpadów w rozumieniu art. 3 ust. 3 pkt. 22 ustawy z dnia 27.04.2001r. o odpadach (t.j. Dz. U. z 2018r. poz. 992 z późniejszymi zmianami) ma obowiązek zagospodarowania powstałych podczas realizacji zadania odpadów i ustawą z dnia 27.04.2001 r. Prawo ochrony środowiska (tj. Dz.U. z 2018 r., poz. 799 ze zm.). 2.17.9 w cenie oferty Wykonawca ma obowiązek uwzględnić miejsce, odległość, koszt wywozu, utylizacji i składowania odpadów. 2.17.10 wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za wszelkie działania lub zaniechania własne, swoich pracowników oraz podmiotów, którymi się posługuje lub przy pomocy których wykonuje przedmiot umowy. 2.17.11 wykonawca ma obowiązek zgłosić Zamawiającemu wykonanie robot zanikających i ulegających zakryciu, przed ich zakryciem, celem odbioru. 2.17.12 wykonania na własny koszt wszystkich niezbędnych badań, testów i prób w celu należytego wykonania umowy i użytkowanie przedmiotu umowy (do protokołów odbiorów częściowych obligatoryjne dołączanie dokumentów potwierdzających ww. czynności); 2.17.13 przywrócenia placu budowy, terenów sąsiadujących lub innych terenów, w szczególności dróg publicznych zgodnie z warunkami narzuconymi przez zarządcę drogi i/lub właściciela/władającego terenem, a w przypadku braku takich warunków, do stanu nie gorszego niż istniejący w dniu ich przejęcia oraz naprawa ewentualnych szkód wyrządzonych na tych terenach, spowodowanych realizacją robót. 2.17.14 wykonania prób wynikających z warunków technicznych wykonania i odbioru robót, 2.17.15 wykonawca ma obowiązek zgłosić gotowość do odbioru przedmiotu umowy i uczestniczyć w odbiorze. 2.17.16 w dniu pisemnego zgłoszenia Zamawiającemu faktu wykonania przedmiotu umowy i gotowości do odbioru Wykonawca przekaże Zamawiającemu wszystkie dokumenty potrzebne do odbioru końcowego, umożliwiające ocenę prawidłowego wykonania przedmiotu umowy. 2.17.17 w cenie zaoferowanej przez wykonawcę, do zakresu obowiązków wykonawcy należy również utrzymanie czystości i porządku w trakcie realizacji robót, oraz po zakończeniu robót budowlanych oraz zapewnienie obsługi geodezyjnej w zakresie wytyczenia obiektu zgodnie z planem zagospodarowania działki lub terenu. 2.17.18 po zakończeniu robót wykonawca ma obowiązek przedłożyć Zamawiającemu kompletną dokumentację powykonawczą i odbiorową całego zadania (części), w tym również instrukcje eksploatacji i konserwacji urządzeń, karty gwarancyjne, atesty, certyfikaty, aprobaty itp. ( jeżeli dotyczy). 2.17.19 wykonawca odpowiada za przekazany teren robót do czasu komisyjnego odbioru robót
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie stawia szczegółowego warunku w tym zakresie. Ocena spełniania warunku zostanie dokonana na podstawie wstępnego oświadczenia wykonawcy.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 5.1 Na ofertę składają się następujące dokumenty i załączniki: 1) Formularz ofertowy przygotowany zgodnie ze wzorem podanym w zał. nr 1 do SIWZ z podaniem całkowitego wynagrodzenia Wykonawcy za realizację przedmiotu zamówienia, 2) Parafowany wzór umowy, 3) Dowód wniesienia wadium (jeżeli dotyczy), 4) Pisemne zobowiązanie podmiotu trzeciego do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia w oryginale ( jeżeli dotyczy) 5.2 Wraz z ofertą wykonawca powinien załączyć: 1) Oświadczenie na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy Pzp. dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu – zgodnie ze wzorem podanym w zał. do SIWZ, 2) Oświadczenie na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy Pzp. dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania – zgodnie ze wzorem podanym w zał. do SIWZ, 3) Odpis z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, w celu sprawdzenia osób upoważnionych do reprezentacji Wykonawcy - oryginał lub kopia poświadczona za zgodność z oryginałem, 4) Pełnomocnictwo jeżeli umocowanie osoby wskazanej w ofercie nie wynika z dokumentów rejestrowych (jeżeli dotyczy),

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach