Przetargi.pl
Zakup używanego średniego samochodu ratowniczo - gaśniczego dla OSP w Rzeczkowie.

Urząd Gminy ogłasza przetarg

 • Adres: 26-680 Wierzbica, ul. Kościuszki 73
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 048 6182015 , fax. 048 6182015
 • Data zamieszczenia: 2009-09-15
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Urząd Gminy
  ul. Kościuszki 73 73
  26-680 Wierzbica, woj. mazowieckie
  tel. 048 6182015, fax. 048 6182015
  REGON: 00054741900000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.wierzbica.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Zakup używanego średniego samochodu ratowniczo - gaśniczego dla OSP w Rzeczkowie.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Data produkcji samochodu nie wcześniej niż 1990 r, silnik wysokoprężny o poj. min.6240cc, zbiornik na wodę o poj. min.1800 l , kabina min. 6 osobowa podnoszona, autopompa o wydajności min. 1600 l,min., 2 szybkie natarcia o dł. min.90 m., napęd 4x2, sprawny technicznie, aktualnie zarejestrowany na terenie Polski lub posiadający wszystkie niezbędne dokumenty obowiązujące prawem do rejestracji pojazdu na terenie kraju, wyposażenie samochodu w dobrym stanie technicznym i wizualnym zgodne z pkt. 11 Opisu przedmiotu zamówienia zawartego w SIWZ, kolor czerwony.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 341442103
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 15 dni

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Nie dotyczy.
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: O udzielenie zamówienia publicznego mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy: 1) nie są wykluczeni z postępowania na podstawie zaistnienia przesłanek wykluczenia z postępowania, określonych w art. 24 Prawa zamówień publicznych, 2) spełniają warunki określone w art. 22 ust. 1 pkt 1 - 3 Prawa zamówieńpublicznych, tzn.: a) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności , jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień, b) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonywania zamówień, c) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia. Ocena spełnienia warunków dokonana zostanie w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach, o których jest mowa w SIWZ, dołączonych do oferty. Z treści załączonych dokumentów i oświadczeń w sposób jednoznaczny musi wynikać,iż Wykonawca spełnia wymienione warunki. Uzupełnienie wymaganych dokumentów będzie możliwe po upływie terminu składania ofert, chyba że mimo ich uzupełnienia konieczne byłoby unieważnienie postępowania. W przypadkuwątpliwości co do treści dokumentów złożonych przez Wykonawcę na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu, Zamawiający może wezwać wykonawców w określonym przez siebie terminie do złożenia wyjaśnień.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Warunkiem udziału w postępowaniu, jest dostarczenie następujących dokumentów: 1. aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie stwierdzające stan prawny, miejsce rejestracji i charakter działalności , wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, 2. aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika Urzędu Skarbowego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków - wystawione nie wcześniej niż trzy miesiące przed upływem terminu składania ofert, 3. aktualne zaświadczenie właściwego ZUS lub KRUS, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne - wystawione nie wcześniej niż trzy miesiące przed upływem terminu składania ofert, 4. oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania na podstawie zaistnienia przesłanek wykluczeniu, określonych w art. 24 Prawa zamówień publicznych, 5. oświadczenie o spełnieniu warunków określonych w art.22 ust.1 pkt 1 - 4 Prawa zamówień publicznych, 6. pełnomocnictwo do podpisywania oferty i załączników, o ile prawo do reprezentowaniawykonawcy nie wynika z innych dokumentów, 7. wykaz wykonanych w okresie ostatnich trzech lat dostaw, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie z podaniem ich wartości i dat wykonania,

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.wierzbica.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach