Przetargi.pl
Dostawa narzędzi neurochirurgicznych składających się z: zestawu narzędzi neurochirurgicznych do kraniotomii i neurochirurgicznych operacji wewnątrzczaszkowych oraz zestawu narzędzi neurochirurgicznych do laminectomii i operacji kanału oraz rdzenia kręgowego dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Radomiu

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Radomiu ogłasza przetarg

 • Adres: 26-617 Radom, ul. Juliana Aleksandrowicza 5
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. (048) 361 39 00 , fax. (048) 345 11 18, 3451043
 • Data zamieszczenia: 2009-09-15
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Radomiu
  ul. Juliana Aleksandrowicza 5 5
  26-617 Radom, woj. mazowieckie
  tel. (048) 361 39 00, fax. (048) 345 11 18, 3451043
  REGON: 67020935600000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.wss.com.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa narzędzi neurochirurgicznych składających się z: zestawu narzędzi neurochirurgicznych do kraniotomii i neurochirurgicznych operacji wewnątrzczaszkowych oraz zestawu narzędzi neurochirurgicznych do laminectomii i operacji kanału oraz rdzenia kręgowego dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Radomiu
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiot zamówienia stanowi dostawa narzędzi neurochirurgicznych składających się z: zestawu narzędzi neurochirurgicznych do kraniotomii i neurochirurgicznych operacji wewnątrzczaszkowych oraz zestawu narzędzi neurochirurgicznych do laminectomii i operacji kanału oraz rdzenia kręgowego o wartości poniżej 206.000 euro. Zamówienie składa sie z 1 niepodzielnej części.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 331690002
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Wadium w kwocie 4.000,00 PLN.
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego mogą wziąć udział Wykonawcy nie wykluczeni na podstawie art. 24, spełniający warunki zawarte w art. 22 ust. 1 Ustawy Prawo zamówień publicznych, tj.: 1.Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień. 2.Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie, oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia. Za spełniających ten warunek Zamawiający uzna Wykonawców, którzy przedstawią - Wykaz co najmniej dwóch wykonanych dostaw w okresie ostatnich trzech lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, odpowiadających swoim rodzajem i wartością dostawom (nie mniej niż 80% wartości szacunkowej) stanowiącym przedmiot zamówienia, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączenia dokumentów potwierdzających, że te dostawy zostały wykonane należycie. 3.Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Zamawiający będzie wymagał dokumentów określonych w § 1 ust. 1 pkt 2 lub odpowiednio w § 2, § 1 ust. 2 pkt 2 oraz w § 3 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19.05.2006r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz.U. Nr 87, poz. 605 ze zm.) oraz dokumenty potwierdzające, że oferowane wyroby posiadają dopuszczenie do obrotu i używania zgodnie z ustawą z dnia 20.04.2004r. o wyrobach medycznych (Dz.U. Nr 93, poz. 896 ze zm.), a w szczególności, że: - spełniają tzw. wymagania zasadnicze, określone w rozporządzniach Ministra Zdrowia, uwzględniającym wymagania prawa wspólnotowego, w szczególności w zakresie projektowania, wytwarzania, opakowania i oznakowania tych wyrobów, - wystawiono dla nich deklarację zgodności, - oznakowano je znakiem zgodności CE.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Walory użytkowe
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.wss.com.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach