Przetargi.pl
Zakup urządzeń medycznych, leków dla SP ZOZ w Sejnach

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Sejnach ogłasza przetarg

 • Adres: 16-500 Sejny, ul. dr. Edwarda Rittlera
 • Województwo: podlaskie
 • Telefon/fax: tel. 875 162 138 , fax. 875 162 341
 • Data zamieszczenia: 2019-10-10
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Sejnach
  ul. dr. Edwarda Rittlera 2
  16-500 Sejny, woj. podlaskie
  tel. 875 162 138, fax. 875 162 341
  REGON: 79031734000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.szpital.sejny.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Zakup urządzeń medycznych, leków dla SP ZOZ w Sejnach
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest zakup urządzeń medycznych i leków z podziałem na osiem zadań dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Sejnach o parametrach technicznych zgodnych z wymaganiami opisanymi w załączniku nr 5 do SIWZ. Zadanie nr 1. Aparat do znieczulenia. Zadanie nr 2. Wideolaryngoskop. Zadanie nr 3. Podpórki barkowe. Zadanie nr 4. Wózek do przewożenia chorych. Zadanie nr 5. Stolik do materiałów medycznych i narzędzi chirurgicznych z dwoma pojemnikami – 2 sztuki. Zadanie nr 6. Sprzęt medyczny. Zadanie nr 7. Leki. Zadanie nr 8. Zakup suprane wraz z dzierżawa parownika.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33100000-1
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:  Zamawiający nie określa wymagań w tym zakresie.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 8. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, składanych przez Wykonawcę w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 w celu potwierdzenia okoliczności, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp: L.p. Wymagany dokument: 1 Oświadczenie o przynależności, lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej -wzór stanowi załącznik nr 4 do SIWZ. W przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, Wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu. Uwaga: Oświadczenia nie należy składać wraz z ofertą, ponieważ Wykonawca nie posiada wiedzy na temat pozostałych uczestników procedury, w stosunku do których miałby składać przedmiotowe oświadczenie. a) Oświadczenie, o którym mowa powyżej winno być złożone w oryginale, a dowody w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę (osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy). b) W przypadku podmiotów wspólnie ubiegających się o zamówienie, każdy z Wykonawców składa odrębne oświadczenie. Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokumentu stanowiącego dowód braku zakłócenia konkurencji dokonuje odpowiednio Wykonawca lub podmioty wspólnie ubiegające się o zamówienie w zakresie dokumentów, które każdego z nich dotyczą. c) oświadczenie i/lub dowody w języku obcym winny być składane wraz z tłumaczeniem na język polski 9. W przypadku wskazania przez Wykonawcę dostępności oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w ust. 5 i ust.7, w formie elektronicznej pod określonymi adresami internetowymi ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych, Zamawiający pobierze samodzielnie z tych baz danych wskazane przez Wykonawcę oświadczenia lub dokumenty. 10. W przypadku wskazania przez Wykonawcę oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w ust. 5, ust. 7, które znajdują się w posiadaniu Zamawiającego, w szczególności oświadczeń lub dokumentów przechowywanych przez Zamawiającego zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy, Zamawiający w celu potwierdzenia okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy, skorzysta z posiadanych oświadczeń lub dokumentów, o ile są one aktualne. Zamawiający wymaga wskazania przez Wykonawcę sygnatury postępowania, w którym zostały złożone oświadczenia lub dokumenty wymagane w przedmiotowym postępowaniu. 11. Jeżeli jest to niezbędne do zapewnienia odpowiedniego przebiegu postępowania o udzielenie zamówienia, Zamawiający może na każdym etapie postępowania wezwać Wykonawców do złożenia wszystkich lub niektórych dokumentów potwierdzających, że nie podlegają wykluczeniu, spełniają warunki udziału w postępowaniu, a jeżeli zachodzą uzasadnione podstawy do uznania, że złożone uprzednio dokumenty nie są już aktualne, do złożenia aktualnych dokumentów. 12. Pozostałe dokumenty, które należy dołączyć do oferty: L.p. Wymagany dokument 1 FORMULARZ OFERTOWY sporządzony przez wykonawcę według instrukcji podanej – załącznik nr 1 do SIWZ. 2 FORMULARZ WYMAGANYCH PARAMETRÓW – załącznik nr 5 do SIWZ. 3 Pełnomocnictwo do podpisania oferty. Pełnomocnictwo należy załączyć do oferty tylko w przypadku, gdy oferta jest podpisania przez osobę nie figurującą w rejestrze lub wpisie do ewidencji działalności gospodarczej. Brak podpisu na ofercie lub podpisanie oferty przez osobę do tego nieupoważnioną spowoduje konieczność odrzucenia oferty. W przypadku składnia oferty przez podmioty występujące wspólnie, dokument ustanawiający Pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie niniejszego zamówienia publicznego jeżeli oferta nie jest podpisana przez wszystkich Wykonawców występujących wspólnie. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego nie jest postępowaniem sądowym, stwierdzić należy, że złożenie dokumentu pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpisu, wypisu lub kopii przez pełnomocnika wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego nie podlega opłacie skarbowej. Pełnomocnictwo należy złożyć wyłącznie w formie oryginału lub kopii notarialnej; Uwaga: Zamawiający w trakcie badania i oceny ofert na potwierdzenie spełnienia oferowanych parametrów może wezwać Wykonawcę do przedstawienia oświadczeń lub innych dokumentów dotyczących przedmiotu zamówienia, celem potwierdzenia zgodności zaoferowanego produktu z wymaganiami SIWZ . 13. Oświadczenia Wykonawcy składane są w oryginale. 14. Dokumenty inne niż oświadczenia, składane są w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem. 15. Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje Wykonawca, Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego albo Podwykonawca, w zakresie dokumentów, które każdego z nich dotyczą. 16. Poświadczenie za zgodność z oryginałem następuje w formie pisemnej lub w formie elektronicznej. 17. Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentów, innych niż oświadczenia, wyłącznie wtedy, gdy złożona kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości. 18. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski. 19. W przypadku, o którym mowa w ust. 10, Zamawiający może żądać od Wykonawcy przedstawienia tłumaczenia na język polski wskazanych przez Wykonawcę i pobranych samodzielnie przez zamawiającego dokumentów. 20. Jeżeli jest to niezbędne do zapewnienia odpowiedniego przebiegu postępowania o udzielenie zamówienia, zamawiający może na każdym etapie postępowania wezwać wykonawców do złożenia wszystkich lub niektórych oświadczeń lub dokumentów potwierdzających, że nie podlegają wykluczeniu, spełniają warunki udziału w postępowaniu lub kryteria selekcji, a jeżeli zachodzą uzasadnione podstawy do uznania, że złożone uprzednio oświadczenia lub dokumenty nie są już aktualne, do złożenia aktualnych oświadczeń lub dokumentów. 21. Jeżeli wykonawca nie złożył oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1, oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1, lub innych dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia postępowania, oświadczenia lub dokumenty są niekompletne, zawierają błędy lub budzą wskazane przez zamawiającego wątpliwości, zamawiający wzywa do ich złożenia, uzupełnienia lub poprawienia lub do udzielania wyjaśnień w terminie przez siebie wskazanym, chyba że mimo ich złożenia, uzupełnienia lub poprawienia lub udzielenia wyjaśnień oferta wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania. 22. Jeżeli wykonawca nie złożył wymaganych pełnomocnictw albo złożył wadliwe pełnomocnictwa, zamawiający wzywa do ich złożenia w terminie przez siebie wskazanym, chyba że mimo ich złożenia oferta wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania. 23. Zamawiający wzywa także, w wyznaczonym przez siebie terminie, do złożenia wyjaśnień dotyczących oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w art. 25 ust. 1. 24. Wykonawca nie jest obowiązany do złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu i brak podstaw wykluczenia, jeżeli Zamawiający posiada oświadczenia lub dokumenty dotyczące tego Wykonawcy lub może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. 2019 poz. 700 ze zm.). 25. W zakresie nie uregulowanym w SIWZ, zastosowanie mają przepisy Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016r,w sprawie rodzaju dokumentów jakich zamawiający może żądać od wykonawcy w postępowaniu o zamówienie publiczne (Dz.U. 2016r. poz. 1126) 26. Informacje dla wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia 1) Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. Wykonawcy występujący wspólnie muszą ustanowić pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie niniejszego zamówienia lub do reprezentowania ich w postępowaniu oraz zawarcia umowy o udzielenie przedmiotowego zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo musi być złożone w formie oryginału lub notarialnie potwierdzonej kopii. Uwaga: treść pełnomocnictwa powinna dokładnie określać zakres umocowania. 2) W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia: a) żaden z Wykonawców nie może podlegać wykluczeniu z powodu niespełnienia warunków, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 12–23 oraz ust. 5 pkt 1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych. b) przynajmniej jeden z Wykonawców lub wszyscy Wykonawcy łącznie muszą spełniać warunki udziału w postępowaniu. 3) Wszelka korespondencja oraz rozliczenia dokonywane będą z pełnomocnikiem (liderem). 4) Oferta musi być podpisana w taki sposób, by wiązała prawnie wszystkich partnerów. Osoba podpisująca ofertę musi posiadać umocowanie prawne do reprezentacji. Umocowanie musi wynikać z treści pełnomocnictwa załączonego do oferty – treść pełnomocnictwa powinna dokładnie określać zakres umocowania. 5) Wszyscy partnerzy będą ponosić odpowiedzialność solidarną za wykonanie umowy zgonie z jej postanowieniami. 6) Zamawiający może w ramach odpowiedzialności solidarnej żądać wykonania umowy w całości przez partnera kierującego lub od wszystkich partnerów łącznie lub każdego z osobna, albo też w inny sposób ustalony w umowie konsorcjum. 7) Jeżeli oferta wykonawców występujących wspólnie zostanie wybrana, zamawiający zażąda przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego, umowy regulującej współpracę tych wykonawców. 8) Zamawiający zastrzega ,że umowa regulująca współpracę pomiędzy Wykonawcami nie może zawierać zapisów, które byłyby sprzeczne z zapisami umowy w SIWZ.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach