Przetargi.pl
Bieżące utrzymanie obiektów inżynierskich na terenie miasta Białystok

Miasto Białystok ogłasza przetarg

 • Adres: 15-950 Białystok, Słonimska
 • Województwo: podlaskie
 • Telefon/fax: tel. 85 869 62 49, , fax. 85 869 62 65
 • Data zamieszczenia: 2019-10-10
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Miasto Białystok
  Słonimska 1
  15-950 Białystok, woj. podlaskie
  tel. 85 869 62 49, , fax. 85 869 62 65
  REGON: 05065864000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.bialystok.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Bieżące utrzymanie obiektów inżynierskich na terenie miasta Białystok
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest: Bieżące utrzymanie obiektów inżynierskich na terenie miasta Białystok 2. Zakres robót budowlanych obejmuje: 2.1. uzupełnianie lokalnych wyrw, zapadlisk i ubytków ziemi w stożkach i skarpach 2.2. likwidacja lokalnych ubytków i wykruszeń w elementach betonowych 2.3. regeneracja malarskiej powłoki antykorozyjnej elementów stalowych 2.4. renowacja metalowych powłok antykorozyjnych elementów stalowych 2.5. konserwacja powłoki ochronnej elementów betonowych 2.6. naprawa nawierzchnio-izolacji epoksydowej 2.7. konserwacja elementów systemu odwodnienia 2.8. konserwacja szczelnych urządzeń dylatacyjnych typu blokowego i modułowego 2.9. konserwacja bitumicznych przykryć dylatacyjnych 2.10. iniekcja rys 2.11. naprawa okładzin ceramicznych ścian i posadzek 2.12. naprawa elementów ścian z płyt poliwęglowych gr. 10 cm 2.13. naprawa posadzek z kamienia 2.14. naprawa uszkodzeń w umocnieniach stożków i skarp wykonanych z elementów betonowych i kamiennych 2.15. oczyszczenie z roślinności stożków z elementów betonowych i kamiennych 2.16. wymiana drewnianych elementów na kładkach i pomostach grubości do 10cm 2.17. wymiana elementów z blach ryflowanych 2.18. uszczelnienie pęknięć za pomocą klei i uszczelniaczy 3. Zakres prac, wraz z planowaną maksymalną ilością poszczególnych pozycji do realizacji, określa kosztorys ofertowy (zał. Nr 1A do SIWZ). 4. Prace objęte zakresem zamówienia będą zlecane protokołami konieczności (przekazanymi e-mailem), w których Zamawiający określi szczegółowy zakres, termin, lokalizację oraz wartość prac. 5. Wykonawca po zakończonych pracach ma obowiązek doprowadzić teren do stanu pierwotnego. 6. Zamawiający dokona odbioru prac przy udziale Wykonawcy, w terminie 7 dni roboczych, od daty ich zakończenia określonej w protokole konieczności. Do odbioru prac Wykonawca zapewnia własny transport. 7. Wykonawca zapewni dyspozycyjność firmy na potrzeby Zamawiającego (całodzienny kontakt telefoniczny) w celu umożliwienia przekazywania informacji związanych z realizacją robót (nr telefonu, fax., mail w dni robocze w godz. 700 - 1500, oraz całodobowy w przypadku sytuacji awaryjnych (zabezpieczenie miejsc będących wynikiem np. wandalizmu, zdarzeń drogowych itp.) 8. Wykonawca zapewnia możliwość składowania materiałów pochodzących z odzysku. 9. Zakwalifikowane przez Zamawiającego do złomowania materiały pochodzące z rozbiórki, Wykonawca przekaże w imieniu Zamawiającego do punktu złomowania, a potwierdzenie dostarczy Zamawiającemu. 10. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany ilości prac w poszczególnych asortymentach lub zmniejszenia zakresu objętego zamówieniem. 11. Realizacja prac następować będzie sukcesywnie, na podstawie protokołów konieczności (przekazanych e-mail) określających miejsce i zakres prac a w szczególności: - nazwę ulicy, placu, skrzyżowania, - odcinek drogi: od – do, - zakres robót do wykonania, - przewidywana wartość prac, - termin realizacji, - inne uwagi wykonawcze. 12. Zmiana, ustalonego protokołami konieczności, terminu realizacji zleconych prac może nastąpić jedynie na podstawie pisemnej zgody Zamawiającego. 13. Zamawiający przy realizacji zamówienia dopuszcza oferowanie materiałów lub rozwiązań równoważnych pod warunkiem, że zapewnią uzyskanie parametrów technicznych nie gorszych od określonych w SIWZ i SST. W przypadku oferowania rozwiązań równoważnych Wykonawca zobowiązany jest do wypełnienia wymogu wynikającego z art. 30 ust. 5 ustawy. 14. Prace związane z realizacją zamówienia należy wykonywać zgodnie ze Specyfikacją Techniczną Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych – załącznik Nr 8 do SIWZ. 15. Zakończenie prac Wykonawca zgłasza Zamawiającemu pisemnie do godz. 10:00 w następnym dniu roboczym, następującym po terminie zakończeniu prac określonym w protokole konieczności. 16. Po zgłoszeniu wykonania prac, Wykonawca przedkłada Zamawiającemu kosztorys powykonawczy sporządzony wg obmiaru wykonanych prac z uwzględnieniem cen jednostkowych określonych w załączniku do umowy (formularzu cenowym). 17. Każdy materiał użyty przez Wykonawcę musi posiadać świadectwo jakości – aprobaty techniczne i certyfikaty wydane przez Instytut Badawczy Dróg i Mostów w Warszawie lub inne instytuty posiadające akredytacje do ich wydawania. 18. Wykonawca zapewnia własny transport do objazdów celem: zlecenia prac, kontroli stanu urządzeń bezpieczeństwa ruchu, kontroli zleconych prac oraz ich odbioru. 19. Wykonawca zobowiązany jest do usunięcia niezwłocznie uszkodzonych elementów, których dotyczy przedmiotowa specyfikacja, lecz nie później niż do deklarowanej liczby godzin w formularzu ofertowym od chwili otrzymania informacji (w postaci faxu, e- maila, telefonu, pisma, czy ustnej) od Zamawiającego. 20. Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia dokumentacji fotograficznej prowadzonych prac (przed ich podjęciem, po ich wykonaniu oraz o ile jest to konieczne w trakcie ich prowadzenia), załączaniem jej do przedkładanych obmiarów w formie kolorowego wydruku na formacie minimum A4 (pojedyncze zdjęcie z opisem lokalizacji, daty wykonania zdjęcia oraz dokonanych napraw) oraz w formie elektronicznej na e-mail Nadzorującego Inspektora. Fotografia powinna być wykonana w taki sposób, aby umożliwiać zidentyfikowanie lokalizacji oraz uszkodzeń. 21. Zamawiający wymaga udzielenia minimum 3 letniej gwarancji na wszystkie urządzenia bezpieczeństwa ruchu.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45221119-9
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Każda oferta musi być zabezpieczona wadium o wartości 10 000,00 PLN 2. Wadium może być wniesione w następujących formach: 1) pieniądzu, 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, 3) gwarancjach bankowych, 4) gwarancjach ubezpieczeniowych, 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. 3. Wadium wnoszone w formie pieniężnej należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy w Banku Pekao S.A. nr 37 1240 5211 1111 0010 3553 7299, a dowód wpłaty wadium należy dołączyć do oferty. W tytule wpłaty należy wpisać: Wadium – „Bieżące utrzymanie obiektów inżynierskich na terenie miasta Białystok”. 4. Wadium wnoszone w pozostałych formach można złożyć w kasie Urzędu Miejskiego, ul. Słonimska 1, pok. 21 (oryginał), a potwierdzenie wraz z kopią złożonego dokumentu należy załączyć do oferty lub oryginał wadium załączyć do oferty (luzem), kopię wadium wpiąć do oferty. 5. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert. Za skuteczne wniesienie wadium w pieniądzu zamawiający uważa wadium, które w tym terminie znajdzie się na koncie Zamawiającego. W przypadku wniesienia wadium w formie gwarancji (lub poręczeń) powinna ona obejmować pełny okres związania ofertą. 6. Zamawiający odrzuci ofertę, jeżeli wadium nie zostało wniesione lub zostało wniesione w sposób nieprawidłowy. 7. Zamawiający zwraca wadium wszystkim wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem wykonawcy, którego oferta została wybrana, jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem art. 46 ust. 4a ustawy Pzp. 8. Wykonawcy, którego oferta została wybrana, jako najkorzystniejsza, zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 9. Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium na wniosek wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert. 10. Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez wykonawcę, któremu zwrócono wadium, na podstawie art. 46 ust. 1 ustawy Pzp, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana, jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez zamawiającego. 11. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a ustawy Pzp, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp, oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1 ustawy Pzp, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej. 12. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana: a) odmówił podpisania umowy na warunkach określonych w ofercie, b) nie wniósł zabezpieczenia należytego wykonania umowy, c) zawarcie umowy stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy.
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: nie dotyczy
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia każdy wykonawca, w celu wstępnego potwierdzenia, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu, zobowiązany jest złożyć: 1) oświadczenie, o którym mowa w rozdz. VII pkt 1 SIWZ, czyli oświadczenie wstępne (na lub wg załącznika nr 2 do SIWZ) - składa każdy z wykonawców - do oferty; 2) dokument, o którym mowa w rozdz. VIII pkt 1 SIWZ - składa każdy z wykonawców – na wezwanie zamawiającego (oferta oceniona najwyżej), 3) dokumenty, o których mowa w rozdz. IX SIWZ - składa odpowiednio Wykonawca, który wykazuje spełnienie warunku, w zakresie i na zasadach opisanych odpowiednio w rozdz. V pkt 1 ppkt 3) SIWZ - na wezwanie zamawiającego (oferta oceniona najwyżej). 2. W przypadku, gdy Wykonawca w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu polega na zasobach innych podmiotów, Wykonawca zobowiązany jest: 1) zamieścić informacje o tych podmiotach we wstępnym oświadczeniu wykonawcy, składanym na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy Pzp, dotyczącym spełnienia warunków udziału w postępowaniu i niepodlegania wykluczeniu – w załączniku nr 2 do SIWZ, 2) złożyć oświadczenie, że w stosunku do podmiotu, na którego zasoby powołuje się w niniejszym postępowaniu, nie zachodzą podstawy wykluczenia z postępowania – w załączniku nr 2 do SIWZ, 3) złożyć dokumenty, w szczególności zobowiązanie innych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia (na lub wg załącznika nr 6 do SIWZ), które określa w szczególności: a) zakres dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu; b) sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia publicznego; c) zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego; d) czy podmiot, na zdolnościach którego wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane lub usługi, których wskazane zdolności dotyczą. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te zrealizują roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane. 3. Wykonawca, który polega na sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, odpowiada solidarnie z podmiotem, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów, za szkodę poniesioną przez zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy. 4. Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji z otwarcia ofert, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp, wraz z innymi wykonawcami, którzy złożyli oferty w tym postepowaniu – Załącznik nr 5 do SIWZ. 5. W przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach