Przetargi.pl
Przebudowa ul. Strażackiej w Turośni Kościelnej

Gmina Turośń Kościelna ogłasza przetarg

 • Adres: 18-106 Turośń Kościelna, ul. Białostocka
 • Województwo: podlaskie
 • Telefon/fax: tel.
 • Data zamieszczenia: 2019-10-10
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Turośń Kościelna
  ul. Białostocka 5
  18-106 Turośń Kościelna, woj. podlaskie
  REGON: 00000000000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://bip.ug.turosn.wrotapodlasia.pl/

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Przebudowa ul. Strażackiej w Turośni Kościelnej
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1 Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane związane z przebudową drogi gminnej nr w miejscowości Turośń Kościelna – ul. Strażacka. Przedmiot zamówienia obejmuje swym zakresem między innymi: 1) przebudowę drogi gminnej na dwóch odcinkach o łącznej długości około 463 m, 2) przebudowę skrzyżowań, 3) budowę zjazdów wraz z przepustami, 4) remont przepustu pod korpusem drogi gminnej 5) roboty elektryczne. Przedmiot zamówienia szczegółowo opisany jest w dokumentacjach projektowych, specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych, które stanowią integralną część niniejszej SIWZ (załącznik 4 do siwz). Tam, gdzie na rysunkach lub opisach, w Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych zostało wskazane pochodzenie (marka, znak towarowy, producent, dostawca) materiałów, Zamawiający dopuszcza oferowanie materiałów równoważnych, pod warunkiem, że zagwarantują one realizację robót w zgodzie z wydanym pozwoleniem na budowę oraz zapewnią uzyskanie parametrów technicznych nie gorszych od założonych w wyżej wymienionych dokumentach. Zamawiający nie przewiduje udzielanie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 uPzp. 2 Zamawiający stosownie do art. 29 ust. 3a ustawy Prawo zamówień publicznych, wymaga zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących roboty ogólnobudowlane związane z nawierzchnią dróg w zakresie realizacji zamówienia, których wykonanie polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy. a) w celu weryfikacji zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane przez zamawiającego czynności w zakresie realizacji zamówienia przewiduje się możliwość żądania przez zamawiającego w szczególności: - oświadczenia wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika na podstawie umowy o pracę, - poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o pracę zatrudnionego pracownika, - innych dokumentów, zawierających informacje, w tym dane osobowe, niezbędne do weryfikacji zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, w szczególności imię i nazwisko zatrudnionego pracownika, datę zawarcia umowy o pracę, rodzaj umowy o pracę oraz zakres obowiązków pracownika. b) Wykonawca ma obowiązek ująć w formie wykazu dane osób (imię, nazwisko, stanowisko pracy, datę zawarcia umowy o pracę, rodzaj umowy o pracę oraz zakres obowiązków pracownika) wykonujących czynności wskazane w pkt 21 i przekazać zamawiającemu w terminie 5 dni od dnia podpisania umowy wraz z oświadczeniem, że wymienione w wykazie osoby są zatrudnione przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę co najmniej na okres realizacji umowy. W przypadku zmiany osób wykazanych w wykazie wykonawca zobowiązany jest do informowania o tym fakcie zamawiającego w ciągu 3 dni od rozpoczęcia pracy przez nowego pracownika oraz dostarczy poprawiony wykaz wraz z oświadczeniem.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45233120-6
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Zamawiający wymaga wniesienia wadium. 2. Ustala się wadium dla całości przedmiotu zamówienia w wysokości: 10 000,00 zł, słownie: piętnaście tysięcy. 3. Wykonawca wnosi wadium w wybranej przez siebie, wymienionej poniżej, formie: 1) w pieniądzu 2) w poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, z tym, że zobowiązanie kasy jest zobowiązaniem pieniężnym, 3)w gwarancjach bankowych, 4)w gwarancjach ubezpieczeniowych 5)w poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2018 r. poz. 110 z późn. zm.) 4. Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy: Bank Spółdzielczy Juchnowiec Górny Oddz. Turośń Kościelna Nr 04 8074 0003 0130 0202 2000 0050 z adnotacją „Wadium na przetarg pn. „Przebudowa ul. Strażackiej w Turośni Kościelnej" 5. Wadium wniesione w pieniądzu Zamawiający przechowuje na rachunku bankowym. 6. Wadium wniesione w pieniądzu należy złożyć z odpowiednim wyprzedzeniem, tak aby wpłynęło ono na rachunek bankowy Zamawiającego przed upływem terminu składania ofert. Powyższe zalecenie wynika z czasu trwania rozliczeń międzybankowych. Za termin wniesienia wadium w formie pieniężnej przyjmuje się termin uznania na rachunku bankowym Zamawiającego. 7. Wadium wniesione w pieniądzu, zostanie zwrócone wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez wykonawcę. 8. Wadium wniesione w formie innej niż pieniądz należy złożyć w formie oryginału, razem z ofertą w osobnej kopercie. 9. Polisa, poręczenie, gwarancja lub inny dokument stanowiący formę wadium winno zawierać stwierdzenie, że na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego wzywające do zapłaty kwoty wadium zgodnie z warunkami specyfikacji istotnych warunków zamówienia, następuje jego bezwarunkowa wypłata bez jakichkolwiek zastrzeżeń ze strony gwaranta / poręczyciela. 10. W przypadku niezabezpieczenia oferty jedną z określonych w niniejszej specyfikacji form wadium (niewniesienie wadium lub wniesienie w sposób nieprawidłowy) oferta wykonawcy podlegać będzie odrzuceniu. 11. Zamawiający zwróci niezwłocznie wadium wszystkim wykonawcom po wyborze najkorzystniejszej oferty lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem wykonawcy, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza. 12. Wykonawcy, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwróci wadium niezwłocznie po zawarciu umowy. 13. Zamawiający zwróci niezwłocznie wadium na wniosek wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert. 14. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, w przypadku wystąpienia przesłanek określonych w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy Pzp. 15. W zakresie wadium obowiązują uregulowania Prawa zamówień publicznych zawarte w art. 45 i 46 Prawa zamówień publicznych.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach