Przetargi.pl
Zakup urządzeń do weryfikacji autentyczności dokumentów

Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie ogłasza przetarg

 • Adres: 00-950 Warszawa, Pl. Bankowy
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. (22)6956015 , fax. (22)6956019
 • Data zamieszczenia: 2020-03-26
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie
  Pl. Bankowy 3/5
  00-950 Warszawa, woj. mazowieckie
  tel. (22)6956015, fax. (22)6956019
  REGON: 01327262000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: bip.mazowiecie.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Zakup urządzeń do weryfikacji autentyczności dokumentów
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest zakup następujących urządzeń do weryfikacji autentyczności dokumentów: 1) komparator wideospektralny wraz z dedykowanym zestawem komputerowym oraz współdziałającą drukarką kolorową – 1 zestaw; 2) podręczne urządzenie do weryfikacji autentyczności dokumentów (lupa ze światłem białym i UV 365, UV 313, UV 254, światło retrorefleksyjne 3M, światło AS) – 12 sztuk; 3) czytnik dokumentów niewielkich rozmiarów podłączany do komputera za pomocą kabla USB, bez części ruchomych. Urządzenie ma umożliwiać zapis obrazów dokumentów w świetle białym, podczerwonym, ultrafioletowym i koaksjalnym oraz posiadać czytnik RFID oraz smart cards – 10 sztuk
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 30216120-3
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach