Przetargi.pl
Dostawa usług wsparcia technicznego dla produktów Microsoft.

Centrum Nauki Kopernik ogłasza przetarg

 • Adres: 00-390 Warszawa, ul. Wybrzeże Kościuszkowskie
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 22 596 41 11 , fax. 22 596 41 13
 • Data zamieszczenia: 2020-03-26
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Centrum Nauki Kopernik
  ul. Wybrzeże Kościuszkowskie 20
  00-390 Warszawa, woj. mazowieckie
  tel. 22 596 41 11, fax. 22 596 41 13
  REGON: 14060331300000
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Instytucje kultury wpisane do RIK

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa usług wsparcia technicznego dla produktów Microsoft.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest dostawa usług bezpośredniego wsparcia producenta oprogramowania dla produktów Microsoft Zamawiającego w wymiarze 360 godzin w ciągu roku. Usługi będą dostarczane przez Wykonawcę w okresie 24 miesięcy od dnia zawarcia umowy. Szczegółowy opis przedmiotu umowy stanowi załącznik nr 2 do Specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 72267000-4
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach