Przetargi.pl
Mała architektura w ramach projektu pn. "Budowa miejsc przyjaznych rodzinie w gm. Wiązowna"

Gmina Wiązowna ogłasza przetarg

 • Adres: 05-462 Wiązowna, ul. Lubelska
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 22 5125800 , fax. 22 5125802
 • Data zamieszczenia: 2020-03-26
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Wiązowna
  ul. Lubelska 59
  05-462 Wiązowna, woj. mazowieckie
  tel. 22 5125800, fax. 22 5125802
  REGON: 01326899400000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.tuwiazowna.pl; https://bip.wiazowna.pl/public/

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Mała architektura w ramach projektu pn. "Budowa miejsc przyjaznych rodzinie w gm. Wiązowna"
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż obiektów małej architektury składających się z: siłowni plenerowej, urządzeń gier plenerowych, urządzeń placów zabaw oraz wykonanie towarzyszących robót budowlanych w ramach zadania inwestycyjnego „Budowa miejsc przyjaznych rodzinie w gm. Wiązowna” w trzech lokalizacjach: 1.1. dz. nr ew. 353/1, obręb 18- Pęclin, gm. Wiązowna, powiat otwocki; 1.2. dz. nr ew. 280/2, obręb 24- Wola Karczewska, gm. Wiązowna, powiat otwocki; 1.3. dz. nr ew. 130/1, 131/1, obręb 10- Izabela, gm. Wiązowna, powiat otwocki. 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w Załączniku nr 1 do SIWZ i określa go: 2.1. Materiały zgłoszeniowe do budowy obiektów małej architektury w miejscu publicznym, objęte zgłoszeniem do Starosty Otwockiego z dnia 22.02.2019 r.- dla dz. nr ew. 353/1, obręb 18- Pęclin; 2.2. Zakres rzeczowy dostawy i wykonania robót jako element pomocniczy opisu przedmiotu zamówienia dla dz. nr ew. 353/1, obręb 18- Pęclin; 2.3. Materiały zgłoszeniowe do budowy obiektów małej architektury w miejscu publicznym, objęte zgłoszeniem do Starosty Otwockiego z dnia 22.02.2019 r.- dla dz. nr ew. 280/2, obręb 24- Wola Karczewska; 2.4. Zakres rzeczowy dostawy i wykonania robót jako element pomocniczy opisu przedmiotu zamówienia dla dz. nr ew. 280/2, obręb 18- Wola Karczewska; 2.5. Materiały zgłoszeniowe do budowy obiektów małej architektury w miejscu publicznym, objęte zgłoszeniem do Starosty Otwockiego z dnia 22.02.2019 r.- dla dz. nr ew. 130/1, 131/1, obręb 10- Izabela; 2.6. Zakres rzeczowy dostawy i wykonania robót jako element pomocniczy opisu przedmiotu zamówienia dla dz. nr ew. 130/1, 131/1, obręb 10- Izabela. 3. Zamawiający informuje, że w ramach dokumentów zgłoszeniowych do budowy małej architektury, dla miejscowości Pęclin została już zrealizowana dostawa huśtawki oraz zestawu zabawowego, natomiast dla miejscowości Izabela została zrealizowana dostawa zestawu zabawowego, huśtawki oraz sześciokąta sprawnościowego w związku z tym niniejsze zamówienie ich nie obejmuje (zakres rzeczowy dostawy i wykonania robót zostały wyszczególnione w pkt 4.2.2., 4.2.4., 4.2.6. powyżej). 4. Operacja pn. „Budowa miejsc przyjaznych rodzinie w gm. Wiązowna” mająca na celu poprawę dostępności, jakości i rozwój infrastruktury służącej lokalnej społeczności współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”- Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. 5. W przypadku utraty przez Zamawiającego dotacji przeznaczonej na współfinansowanie przedmiotu zamówienia z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, w szczególności niewykonania przedmiotu zamówienia w terminie umownym, zapłaci on Zamawiającemu karę umowną w kwocie utraconej dotacji. 6. Zamieszczone w materiałach zgłoszeniowych ilustracje mają charakter przykładowy. Dopuszcza się zastosowanie produktów o parametrach równoważnych lecz nie gorszych niż przyjęto w niniejszym opisie przedmiotu zamówienia. Wszystkim wskazaniom występującym w opisie przedmiotu zamówienia towarzyszą wyrazy „lub równoważny” co oznacza, że dopuszcza się zastosowanie urządzeń i materiałów nie gorszych niż opisywane, tj. spełniających wymagania techniczne, funkcjonalne i jakościowe co najmniej takie, jak wskazane lub lepsze. 7. W przypadku, jeżeli SIWZ –materiały zgłoszeniowe, zakresy rzeczowe wskazywałyby w odniesieniu do niektórych materiałów lub urządzeń znaki towarowe, patenty lub pochodzenie - Zamawiający, zgodnie z art. 29 ust. 3 ustawy Pzp, dopuszcza oferowanie materiałów lub urządzeń równoważnych. Materiały lub urządzenia pochodzące od konkretnych producentów określają minimalne parametry jakościowe i cechy użytkowe, jakim muszą odpowiadać materiały lub urządzenia oferowane przez Wykonawcę, aby zostały spełnione wymagania stawiane przez Zamawiającego. Materiały lub urządzenia pochodzące od konkretnych producentów stanowią wyłącznie wzorzec jakościowy przedmiotu zamówienia. Pod pojęciem „minimalne parametry jakościowe i cechy użytkowe” Zamawiający rozumie wymagania dotyczące materiałów lub urządzeń zawarte w ogólnie dostępnych źródłach, katalogach, stronach internetowych producentów. Operowanie przykładowymi nazwami producenta ma jedynie na celu doprecyzowanie poziomu oczekiwań Zamawiającego w stosunku do określonego rozwiązania. Posługiwanie się nazwami producentów/produktów ma wyłącznie charakter przykładowy. Zamawiający, wskazując oznaczenie konkretnego producenta (dostawcy) lub konkretny produkt przy opisie przedmiotu zamówienia, dopuszcza jednocześnie produkty równoważne o parametrach jakościowych i cechach użytkowych co najmniej na poziomie parametrów wskazanego produktu, uznając tym samym każdy produkt o wskazanych lub lepszych parametrach. W takiej sytuacji Zamawiający będzie wymagał złożenia stosownych dokumentów, uwiarygodniających te materiały lub urządzenia. Zamawiający zastrzega sobie prawo wystąpienia do autora dokumentacji projektowej o opinię na temat oferowanych materiałów lub urządzeń. Opinia ta może stanowić podstawę do podjęcia przez Zamawiającego decyzji o przyjęciu lub odrzuceniu materiałów lub urządzeń równoważnych.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 37535200-9
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium przed upływem terminu składania ofert, w wysokości 3.000,00 PLN (słownie: trzy tysiące złotych 00/100). 2. Wadium może być wniesione w: 2.1. pieniądzu; 2.2. poręczeniach bankowych, lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; 2.3. gwarancjach bankowych; 2.4. gwarancjach ubezpieczeniowych; 2.5. poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2016 r. poz. 359). 3. Wadium w formie pieniądza należy wnieść przelewem na konto w Banku Spółdzielczym w Otwocku nr rachunku 59 8001 0005 2003 0020 0592 0012, z dopiskiem na przelewie: „Wadium w postępowaniu nr WRG.271.5.2020.JS- Mała architektura w ramach projektu pn. „Budowa miejsc przyjaznych rodzinie w gm. Wiązowna”. 4. Skuteczne wniesienie wadium w pieniądzu następuje z chwilą uznania środków pieniężnych na rachunku bankowym Zamawiającego, o którym mowa w pkt 10.3. niniejszej SIWZ, przed upływem terminu składania ofert (tj. przed upływem dnia i godziny wyznaczonej jako ostateczny termin składania ofert). 5. Zamawiający zaleca, aby w przypadku wniesienia wadium w formie: 5.1. pieniężnej – dokument potwierdzający dokonanie przelewu wadium został załączony do oferty; 5.2. innej niż pieniądz – oryginał dokumentu został złożony w oddzielnej kopercie, a jego kopia w ofercie. 6. Z treści gwarancji/poręczenia winno wynikać bezwarunkowe, na każde pisemne żądanie zgłoszone przez Zamawiającego w terminie związania ofertą, zobowiązanie Gwaranta do wypłaty Zamawiającemu pełnej kwoty wadium w okolicznościach określonych w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy PZP. 7. Oferta wykonawcy, który nie wniesie wadium lub wniesie w sposób nieprawidłowy zostanie odrzucona. 8. Okoliczności i zasady zwrotu wadium, jego przepadku oraz zasady jego zaliczenia na poczet zabezpieczenia należytego wykonania umowy określa ustawa PZP.
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie stawia wymagań w tym zakresie.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Wykonawca (bez wezwania) w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy PZP, przekaże Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy PZP. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Wzór oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej stanowi Załącznik nr 7 do SIWZ. 2. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w: 2.1. Dokumentu, o którym mowa w pkt 8.3.2. SIWZ- składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające, że: 2.1.1. nie otwarto wobec niego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. 3. Dokumenty, o których mowa w pkt 8.5.1.1. SIWZ powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 4. Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów o których mowa w pkt 8.5. SIWZ, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Przepis z par. 7 ust. 2 Rozporządzenia w sprawie dokumentów stosuje się. 5. W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez wykonawcę, zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących tego dokumentu.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach