Przetargi.pl
Dostawa oprogramowania do programowania wspomaganego komputerowo

Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Elektrotechniki ogłasza przetarg

 • Adres: 04-703 Warszawa, ul. Pożaryskiego
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 22 112 52 05, , fax. 22 112 54 44
 • Data zamieszczenia: 2020-03-26
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Elektrotechniki
  ul. Pożaryskiego 28
  04-703 Warszawa, woj. mazowieckie
  tel. 22 112 52 05, , fax. 22 112 54 44
  REGON: 37902000000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: https://iel.pl/
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Instytut Sieci Badawczej Łukasiewicz

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa oprogramowania do programowania wspomaganego komputerowo
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest dostawa oprogramowania do projektowania wspomaganego komputerowo tj.: 1.1. Oprogramowanie przeznaczone do modelowania 3D i tworzenia wizualizacji części i założeń – 2 licencje sieciowe wieczyste z pakietem wsparcia technicznego i aktualizacji. Sposób wykorzystania: komercyjny. 1.2. Oprogramowanie przeznaczone do projektowania układów elektronicznych (PCB) i elektromechatronicznych – 4 licencje sieciowe wieczyste z pakietem wsparcia technicznego i aktualizacji. Sposób wykorzystania: komercyjny. Wymagania minimalne dostarczonego oprogramowania zawarto w dokumencie pn. Opis przedmiotu zamówienia, stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ – zwanym dalej: „OPZ”
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 48321100-5
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 23 ustawy Pzp. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 4 do SIWZ.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną