Przetargi.pl
Dostawa aparatury badawczej i sprzętu laboratoryjnego dla Instytutu Hodowli i Aklimatyzacji Roślin - Państwowego Instytutu Badawczego w Radzikowie,

Instytut Hodowli i Aklimatyzacji Roślin ogłasza przetarg

 • Adres: 05-870 Błonie, Radzików
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 227 253 611 , fax. 227 254 714
 • Data zamieszczenia: 2020-03-26
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Instytut Hodowli i Aklimatyzacji Roślin
  Radzików 1
  05-870 Błonie, woj. mazowieckie
  tel. 227 253 611, fax. 227 254 714
  REGON: 79480000000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.ihar.edu.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Podmiot prawa publicznego- (Państwowy Instytut Badawczy),

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa aparatury badawczej i sprzętu laboratoryjnego dla Instytutu Hodowli i Aklimatyzacji Roślin - Państwowego Instytutu Badawczego w Radzikowie,
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest: Dostawa spektrofotometru (szt. 1) dla Instytutu Hodowli i Aklimatyzacji Roślin-Państwowego Instytutu Badawczego w Radzikowie, Zakład Genomiki Funkcjonalnej. 3.2. Przedmiot zamówienia obejmuje fabrycznie nowe urządzenie. Minimalne parametry techniczne i użytkowe, zostały określone w Szczegółowym opisie wymagań technicznych i jakościowych dla przedmiotu zamówienia - załącznik nr 2 do SIWZ: 3.3 Nazwy i kody określone we Wspólnym Słowniku Zamówień: kod CPV:  38000000-5 Sprzęt laboratoryjny, optyczny i precyzyjny (z wyjątkiem szklanego),  38500000-0 Aparatura kontrolna i badawcza, 3.3. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. 3.4. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 3.5. Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenia aukcji elektronicznej.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 38000000-5
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie określił wymagań w tym zakresie. Działalność prowadzona na potrzeby wykonywania przedmiotu zamówienia nie wymaga posiadania specjalnych uprawnień wynikających z przepisów prawa. Zamawiający nie określa szczegółowych wymagań w tym zakresie.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 8.1. Do oferty, Formularz –załącznik nr 1, wykonawca dołącza: a) podpisane, aktualne na dzień składania ofert- Oświadczenie w zakresie wskazanym przez zamawiającego w ogłoszeniu o zamówieniu i w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Informacje zawarte w oświadczeniu stanowią wstępne potwierdzenie, że wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. Wzór Oświadczenia stanowi - Załącznik nr 3a do SIWZ.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach