Przetargi.pl
Zakup systemu klimatyzacji sal rozpraw w budynku Sądu Rejonowego w Białymstoku – Układ 1

Sąd Rejonowy w Białymstoku ogłasza przetarg

 • Adres: 15-950 Białystok, Mickiewicza
 • Województwo: podlaskie
 • Telefon/fax: tel. 85 665 62 22, , fax. 856 656 405
 • Data zamieszczenia: 2019-08-13
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Sąd Rejonowy w Białymstoku
  Mickiewicza 103
  15-950 Białystok, woj. podlaskie
  tel. 85 665 62 22, , fax. 856 656 405
  REGON: 00032129900000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.bialystok.sr.gov.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Sądownictwo powszechne

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Zakup systemu klimatyzacji sal rozpraw w budynku Sądu Rejonowego w Białymstoku – Układ 1
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. 1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa wraz z montażem i uruchomieniem systemu klimatyzacji sal rozpraw w budynku Sądu Rejonowego w Białymstoku - Układ I (instalacja chłodzenia czytelni akt (A110), sali rozpraw nr V (A113), sali rozpraw nr VI (A120), sali rozpraw nr XXI (A202), sali rozpraw nr XXII (A209), sali rozpraw nr XX (A212) oraz sali rozpraw nr XIX (A219)). Pomieszczenia objęte układem znajdują się na I i II piętrze segmentu A w budynku Sądu Rejonowego w Białymstoku, przy ul. A. Mickiewicza 103. Budynek ten składa się z sześciu segmentów: A, B, C, D, E i F. Zakres instalacji oraz lokalizacji urządzeń obejmuje segment A. Segment D budynku, zajmowany jest przez Prokuratury Rejonowe nie jest objęty niniejszym postępowaniem. Zamawiający nie może ingerować w jakiekolwiek instalacje w segmencie D. 2. Powierzchnie pomieszczeń przeznaczonych do objęcia systemem: 336,5 m2, kubatura: 1009,50 m3 3. Wszystkie dostarczone i zainstalowane urządzenia mają być fabrycznie nowe, wyprodukowane w 2019 r. 4. Materiały użyte do wykonania zamówienia winny odpowiadać co do jakości wymogom obowiązujących norm, przepisom dla wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie określonym w art. 10 i 105 ustawy Prawo budowlane, posiadać wymagane prawem atesty i certyfikaty dopuszczające do stosowania w budownictwie. 5. W zakres zadania wchodzą w szczególności: 1) dostawa i montaż zewnętrznych i wewnętrznych jednostek klimatyzacyjnych oraz wszelkich innych urządzeń, niezbędnych do pracy systemu, 2) wykonanie zgodnie z załączoną do siwz dokumentacją projektową niezbędnych instalacji i połączeń elektrycznych, zabezpieczeń i ewentualnych rozdzielnic, instalacji sterowniczych (w tym BMS i sterowników przewodowych w pomieszczeniach oraz sterownika centralnego , który należy umieścić w pomieszczeniu nr A101), instalacji freonowych, hydraulicznych i innych, niezbędnych do pracy systemów klimatyzacji. W zakresie zamówienia ujęte jest wykonanie elementów i instalacji wspólnych dla układu klimatyzacji segmentu E oraz układu sterowania (BMS + systemowy sterownik centralny systemów klimatyzacyjnych), 3) wymagania dla systemu BMS (automatyka nadzoru, sterowania, regulacji i kontroli (wraz z wizualizacją) zainstalowanych systemów klimatyzacji i wentylacji mechanicznej – na podstawie opracowanej przez Wykonawcę i uzgodnionej z Zamawiającym dokumentacji automatyki dostosowanej do interfejsów zainstalowanych systemów i urządzeń. System musi spełniać funkcję i parametry, o których mowa w dokumentacji projektowej. Główne stanowisko nadzoru automatyki należy urządzić w pomieszczeniu nr C402, 4) Wykonawca zobowiązany jest wykonać, uruchomić i skonfigurować system BMS dla instalowanych urządzeń/systemów (w tym np.: dodatkowe grafiki przedstawiające technologię urządzeń, rzuty budynku wraz z naniesionymi monitorowanymi urządzeniami systemu automatycznego nadzoru BMS nad dostarczonymi i zamontowanymi systemami/urządzeniami instalacji klimatyzacji), działający na urządzeniach 6. Wymagania dotyczące systemów klimatyzacji: 1) urządzenia chłodzące (jednostki zewnętrzne, jednostki wewnętrzne, sterowniki) objęte co najmniej 7-letnią gwarancją udzielaną przez producenta urządzeń, (termin liczony od daty odbioru końcowego zamówienia), 2) udzielenie rękojmi i gwarancji na całość wykonanych dostaw i robót przez okres zadeklarowany w ofercie, nie krótszy niż 60 miesięcy, 3) specyfikacja urządzeń klimatyzacji (jednostek wewnętrznych i zewnętrznych) zgodna z wymogami Rozporządzenia PEiR 2016/2281 oraz obowiązkowo potwierdzona przez certyfikat Eurovent, 4) współczynnik EER dla wydajności chłodniczej nominalnej nie niższy niż 4,0 lub SEER min. 7,0 – wg rozporządzenia Komisji Unii Europejskiej 2016/2281 z dnia 30 listopada 2016 r. w sprawie wykonania dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/125/WE ustanawiającej ogólne zasady ustalania wymogów dotyczących ekoprojektu dla produktów związanych z energią w odniesieniu do wymogów dotyczących ekoprojektu dla produktów do ogrzewania powietrznego, produktów chłodzących, wysokotemperaturowych agregatów chłodniczych i klimakonwektorów wentylatorowych.), 5) dla jednostek wewnętrznych o mocach chłodniczych 4,5 ÷ 7,1 kW wymagany poziom ciśnienia akustycznego na najniższym biegu wentylatora ≤ 34 dB(A), 6) dla jednostek wewnętrznych o mocach chłodniczych 9,0 ÷ 11,2 kW wymagany poziom ciśnienia akustycznego na najniższym biegu wentylatora ≤ 36 dB(A). Zamawiający dopuszcza zamianę jednostek wewnętrznych o nominalnej mocy chłodniczej większej niż 7,1 kW na jednostki mniejsze, z tego samego typoszeregu, pod warunkiem, iż łączna suma mocy chłodniczych będzie nie mniejsza niż urządzenia pierwotnie zaprojektowanego. Zamiana musi być uzgodniona z Zamawiającym i projektantem przed jej zastosowaniem, 7) możliwość regulacji temperatury w pomieszczeniu z dokładnością +/- 0,5 stopnia C (sterowniki przewodowe), 8) Wymienniki ciepła z lamelami z powłoką hydrofilową. 9) Inne wymagania, jak: autorestart po powrocie napięcia, funkcja autodiagnostyki.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 42510000-4
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający wymaga aby Wykonawca posiadał certyfikat dla przedsiębiorców, prowadzących działalność i wykonujący czynności dla osób trzecich polegające na instalacji stacjonarnych urządzeń chłodniczych, klimatyzacyjnych i pomp ciepła, zawierających fluorowane gazy cieplarniane zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. o substancjach zubożających warstwę ozonową oraz o niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 2221 z późn. zm.)

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną