Przetargi.pl
Zakup systemu klimatyzacji sal rozpraw w budynku Sądu Rejonowego w Białymstoku – Układ 2 i 3

Sąd Rejonowy w Białymstoku ogłasza przetarg

 • Adres: 15-950 Białystok, Mickiewicza
 • Województwo: podlaskie
 • Telefon/fax: tel. 85 665 62 22, , fax. 856 656 405
 • Data zamieszczenia: 2020-05-20
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Sąd Rejonowy w Białymstoku
  Mickiewicza 103
  15-950 Białystok, woj. podlaskie
  tel. 85 665 62 22, , fax. 856 656 405
  REGON: 00032129900000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.bialystok.sr.gov.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Sądownictwo powszechne

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Zakup systemu klimatyzacji sal rozpraw w budynku Sądu Rejonowego w Białymstoku – Układ 2 i 3
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa wraz z montażem i uruchomieniem systemu klimatyzacji sal rozpraw w budynku Sądu Rejonowego w Białymstoku, przy ul. A. Mickiewicza 103, zgodnie z załączoną dokumentacją (załącznik nr 1 do siwz). 2. Budynek Sądu składa się z sześciu segmentów: A, B, C, D, E i F. Zakres instalacji oraz lokalizacji urządzeń obejmuje segment B. Segment D budynku, zajmowany jest przez Prokuratury Rejonowe nie jest objęty niniejszym postępowaniem. Zamawiający nie może ingerować w jakiekolwiek instalacje w segmencie D. 3. Pomieszczenia objęte układem nr II i III znajdują się na I i II piętrze segmentu B. W ramach zleconego zadania zrealizowana zostanie część sterowania układu BMS. Serwer BMS umieszczony jest w pomieszczeniu A101. Główne stanowisko nadzoru automatyki umieszczone jest w pomieszczeniu nr C402. 4. Wszystkie dostarczone i zainstalowane urządzenia mają być fabrycznie nowe, wyprodukowane nie wcześniej niż rok przed podpisaniem umowy. 5. Materiały użyte do wykonania zamówienia winny odpowiadać co do jakości wymogom obowiązujących norm, przepisom dla wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie określonym w art. 10 i 105 ustawy z dnia 07 lipca 1994. Prawo budowlane (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1186 z późn. zm.), posiadać wymagane prawem atesty i certyfikaty dopuszczające do stosowania w budownictwie. 6. W zakres zadania wchodzą w szczególności: 1) dostawa i montaż zewnętrznych i wewnętrznych jednostek klimatyzacyjnych oraz wszelkich innych urządzeń, niezbędnych do pracy systemu, 2) prowadzenie, w ramach ceny określonej ofertą, wymaganych przeglądów, konserwacji i serwisowania, mających na celu utrzymanie sprawnego działania zestawu urządzeń/sprzętu objętych przedmiotem umowy, wymaganych przepisami prawa i wymaganiami producenta urządzeń/sprzętu w okresie gwarancji na cały zakupiony układ klimatyzacji, 3) wykonanie zgodnie z załączoną do siwz dokumentacją projektową niezbędnych instalacji i połączeń elektrycznych, zabezpieczeń i ewentualnych rozdzielnic, instalacji sterowniczych (w tym sterowników przewodowych w pomieszczeniach oraz sterownika centralnego , który należy umieścić w pomieszczeniu nr A101), instalacji freonowych, hydraulicznych i innych, niezbędnych do pracy systemów klimatyzacji. 4) Zamawiający wymaga, aby zastosowane urządzenia chłodnicze umożliwiały raportowanie i sterowanie przez system BMS, oparty na oprogramowaniu Promotic (wersja PmRt5000), z wykorzystaniem interfejsu ModBus lub BACnet. 5) Wykonawca zobowiązany jest wykonać całość instalacji umożliwiających podłączenie do systemu BMS instalowanych urządzeń/systemów. Wykonawca we własnym zakresie, w porozumieniu z wykonawcą odpowiedzialnym za wykonanie systemu BMS (Klimart sp. z o.o., ul. Warsztatowa 10D, 15-637 Białystok), dokona podłączenia zainstalowanych urządzeń do systemu BMS (z wizualizacją parametrów pracy i zaznaczeniem umiejscowienia urządzeń na rzutach budynku) w sposób zapewniający możliwość odczytu parametrów pracy i sterowanie systemem. Zapewnienie odpowiedniej ilości licencji dostępowych umożliwiających podłączenie do systemu BMS zainstalowanych urządzeń leży po stronie Wykonawcy. 6) Automatyka urządzeń klimatyzacyjnych (sterownik systemowy), niezależnie od BMS, winna zapewniać w szczególności: a) zdalny nadzór nad zamontowanymi urządzeniami (jednostki klimatyzacyjne: wewnętrzne i zewnętrzne), b) zdalną regulację stanów i parametrów ich pracy, c) zdalną sygnalizację nieprawidłowej pracy (w tym wysyłanie alarmów poprzez e-mail), d) zdalną sygnalizację stanów alarmowych (w tym wysyłanie alarmów poprzez e-mail), e) komunikację za pomocą protokołu automatyki przemysłowej – (ModBus, BACnet), który winien zapewniać prawidłową wizualizacje nadzorczo-sterującą nad zamontowanymi urządzeniami, f) możliwość zarządzania z poziomu przeglądarki internetowej i lokalnej sieci LAN, TCP/IP, zdalnego sterowania jednostek zewnętrznych i wewnętrznych z poziomu komputera z kompletnym oprogramowaniem. Sterownik systemowy powinien zapewniać również możliwość m.in. rejestracji pracy i analizy danych, zapis do bazy SQL, możliwość zapisywania i nadpisywania danych ustawień z poziomu sterownika systemowego, w tym możliwość programowania harmonogramów tygodniowych. W ramach tego obowiązku Wykonawca zapewnia wszystko to, co jest niezbędne do sprawnego i niezawodnego nadzoru nad zainstalowanymi systemami klimatyzacyjnymi, wraz z urządzeniami, instalacjami, sterownikami, oprogramowaniem, licencjami, certyfikatami oraz przeniesieniem praw autorskich na Zamawiającego do rozwiązania i oprogramowania (o ile takie sytuacje zaistnieją) etc. Wykonawca zapewni specjalistę automatyka, który wykona ustawienia, wizualizację, uruchomienie systemu nadzoru i sterowania wg wskazań i wymagań Zamawiającego, a także dostarczy odpowiednią instrukcję obsługi i użytkowania systemu oraz przeszkolenie wskazanych przedstawicieli Inwestora (Zamawiającego), 7) sprawdzenie zaprojektowanych (na potrzeby urządzeń referencyjnych) średnic, odległości i przekrojów instalacji freonowej, elektrycznej i sterowania, a w przypadku wystąpienia różnic wynikających z odrębnych wymagań oferowanych przez wykonawcę rozwiązań, dostosowanie parametrów instalacji do wymagań urządzeń zaproponowanych w ofercie, 8) wykonanie niezbędnych konstrukcji wsporczych pod jednostkę zewnętrzną na dachu segmentu B. Zabezpieczenie antykorozyjne – cynkowanie ogniowe, 9) montaż jednostek zewnętrznych do konstrukcji wsporczych na dachu segmentu B, 10) wykonanie niezbędnych przekuć / przewiertów, zabezpieczeń przeciwwilgociowych / przeciwwodnych, obudowanie etc., 11) wykonanie robót wykończeniowych (w tym np. napraw przegród i innych elementów budowlanych, w które zaingerowano lub uszkodzono w trakcie wykonywania przedmiotu zamówienia), itp., 12) wykonanie przejść pożarowych instalacji w przypadku gdy instalacje przechodzą przez oddzielenia między strefami, do wykonania przejść należy użyć systemowych materiałów, posiadających odpowiednie aprobaty techniczne; Wykonawca obowiązany jest sporządzić wykaz zrealizowanych przejść z ich oznakowaniem, lokalizacją, opisem wykonanego zabezpieczenia. 13) wykonanie badań, pomiarów i sprawdzenia instalacji klimatyzacyjnej i instalacji elektrycznych, a także współpracy z systemem BMS w tym: wizualizacji urządzeń, ich stanu, sterowanie ich pracą i parametrami etc. 14) wykonanie konfiguracji i uruchomienia systemu sterownika systemowego, 15) przeszkolenie minimum 2 pracowników Sądu z obsługi systemów, 16) dostarczenie wymaganych dokumentów w języku polskim (instrukcje obsługi i konserwacji, gwarancje, w tym gwarancje producenckie na urządzenia systemów klimatyzacyjnych, certyfikaty/świadectwa na urządzenia, karty techniczne z parametrami zamontowanych urządzeń), w tym przygotowanie dla Użytkownika kart urządzeń (dot. ustawy o substancjach zubożających warstwę ozonową), 17) dostarczenie Zamawiającemu dokumentacji powykonawczej obejmującej wykonane prace, w tym odpowiednie opisy, schematy i rysunki (po 1 egzemplarzu w formie papierowej i elektronicznej) 7. Wymagania dotyczące systemów klimatyzacji: 1) urządzenia chłodzące (jednostki zewnętrzne, jednostki wewnętrzne, sterowniki) objęte co najmniej 7-letnią gwarancją udzielaną przez producenta urządzeń, (termin liczony od daty odbioru końcowego zamówienia), 2) udzielenie rękojmi i gwarancji na całość wykonanych dostaw i robót przez okres zadeklarowany w ofercie, nie krótszy niż 60 miesięcy, 3) specyfikacja urządzeń klimatyzacji (jednostek wewnętrznych i zewnętrznych) zgodna z wymogami Rozporządzenia PEiR 2016/2281 oraz obowiązkowo potwierdzona przez certyfikat Eurovent, 4) współczynnik EER dla wydajności chłodniczej nominalnej nie niższy niż 4,0 lub SEER min. 7,0 (obowiązkowo potwierdzony przez certyfikat Eurovent)– wg rozporządzenia Komisji Unii Europejskiej 2016/2281 z dnia 30 listopada 2016 r. w sprawie wykonania dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/125/WE ustanawiającej ogólne zasady ustalania wymogów dotyczących ekoprojektu dla produktów związanych z energią w odniesieniu do wymogów dotyczących ekoprojektu dla produktów do ogrzewania powietrznego, produktów chłodzących, wysokotemperaturowych agregatów chłodniczych i klimakonwektorów wentylatorowych.). W przypadku, gdy wykonawca zaproponuje w celu osiągnięcia wymaganej mocy chłodniczej, dopuszczone przez producenta połączenie kilku urządzeń (zestaw), parametr ma być osiągnięty i potwierdzony przez certyfikat Eurovent dla całego zestawu lub dla każdego z urządzeń oddzielnie przy czym każda jednostka musi mieć oddzielny pilot przewodowy (sterowanie), 5) dla jednostek wewnętrznych o mocach chłodniczych 4,5 ÷ 7,1 kW wymagany poziom ciśnienia akustycznego na najniższym biegu wentylatora ≤ 34 dB(A), 6) dla jednostek wewnętrznych o mocach chłodniczych 9,0 ÷ 11,2 kW wymagany poziom ciśnienia akustycznego na najniższym biegu wentylatora ≤ 36 dB(A). Zamawiający dopuszcza zamianę jednostek wewnętrznych o nominalnej mocy chłodniczej większej niż 7,1 kW na jednostki mniejsze, z tego samego typoszeregu, pod warunkiem, iż łączna suma mocy chłodniczych będzie nie mniejsza niż urządzenia pierwotnie zaprojektowanego. Zamiana musi być uzgodniona z Zamawiającym i projektantem przed jej zastosowaniem, 7) możliwość regulacji (ustawienia) temperatury w pomieszczeniu z dokładnością +/- 0,5 stopnia C (sterowniki przewodowe), 8) Wymienniki ciepła z lamelami z powłoką hydrofilową. 9) Inne wymagania, jak: autorestart po powrocie napięcia, funkcja autodiagnostyki.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 42510000-4
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający wymaga aby Wykonawca posiadał certyfikat dla przedsiębiorców, prowadzących działalność i wykonujący czynności dla osób trzecich polegające na instalacji stacjonarnych urządzeń chłodniczych, klimatyzacyjnych i pomp ciepła, zawierających fluorowane gazy cieplarniane zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. o substancjach zubożających warstwę ozonową oraz o niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 2158 z późn. zm.);

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach