Przetargi.pl
Dostawa autobusu na potrzeby Gminy Wiżajny.

Gmina Wiżajny ogłasza przetarg

 • Adres: 16-407 Wiżajny, Szkolna
 • Województwo: podlaskie
 • Telefon/fax: tel. 87 568 80 49, , fax. 87 568 80 49
 • Data zamieszczenia: 2020-05-20
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Wiżajny
  Szkolna 11
  16-407 Wiżajny, woj. podlaskie
  tel. 87 568 80 49, , fax. 87 568 80 49
  REGON: 79067101800000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.wizajny.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa autobusu na potrzeby Gminy Wiżajny.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Dostawa nowego autobusu o liczbie 18 miejsc siedzących. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa załącznik nr 6 do SIWZ - Specyfikacja (wymagania minimalne) przedmiotu zamówienia.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 34121000-1
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie określa szczegółowych wymagań w zakresie spełniania tego warunku.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach