Przetargi.pl
Zakup środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz wyposażenia do wyremontowanych wnętrz parteru z antresolą zabytkowego budynku starego ratusza na działce nr 126 w Pasłęku

Urząd Miejski w Pasłęku ogłasza przetarg

 • Adres: 14-400 Pasłęk, Pl. Św. Wojciecha
 • Województwo: warmińsko-mazurskie
 • Telefon/fax: tel. +48552482001, , fax. +48552483180
 • Data zamieszczenia: 2019-05-31
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Urząd Miejski w Pasłęku
  Pl. Św. Wojciecha 5
  14-400 Pasłęk, woj. warmińsko-mazurskie
  tel. +48552482001, , fax. +48552483180
  REGON: 00052444700000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://paslek-um.bip-wm.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Zakup środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz wyposażenia do wyremontowanych wnętrz parteru z antresolą zabytkowego budynku starego ratusza na działce nr 126 w Pasłęku
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz wyposażenia (meble, urządzenia AGD oraz sprzęt teleinformatyczny) do wyremontowanych wnętrz parteru z antresolą zabytkowego ratusza w miejscowości Pasłęk, ul. Chrobrego 7 (Gmina Pasłęk, powiat elbląski, województwo warmińsko-mazurskie). 2. Przedmiot zamówienia jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Osi Priorytetowej 9 – "Dostęp do wysokiej jakości usług publicznych", Działania 9.2 - "Infrastruktura socjalna" Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, w ramach realizacji projektu pod nazwą „Pasłęckie Centrum Integracyjne”. 3. Budynek ratusza w Pasłęku jest wpisany do rejestru zabytków decyzją z dnia 10 października 1956 r. nr rej. A-176. Wszystkie planowane prace prowadzone będą zgodnie z Pozwoleniem nr 398/2017 z dnia 19.06.2017 r. Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Olsztynie – Delegatury w Elblągu, ważnym do dnia 31.12.2018 r. 4. Zakres zadania obejmuje dostawę, montaż i wstępną konfigurację niżej wymienionego wyposażenia: 1) mebli biurowych; 2) mebli kuchennych na wymiar; 3) wyposażenia AGD; 4) sprzętu RTV; 5) sprzętu teleinformatycznego; 6) systemu telewizji przemysłowej; 7) systemu sygnalizacji napadu i włamania. 5. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w rozdziale 4 SIWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 39130000-2
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Oferta wymaga zabezpieczenia w postaci wadium w wysokości 6 000,00 zł (słownie: sześć tysięcy zł). 2. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert. 3. Szczegóły dotyczące wadium określono w SIWZ.
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. W celu wstępnego potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu Zamawiający wymaga złożenia wraz z ofertą następujących dokumentów: 1) oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia na podstawie przepisów art. 24 ust. 1 oraz art. 24 ust. 5 pkt 1 Ustawy PZP, oraz o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu; 2) zobowiązania podmiotu trzeciego (zawierającego co najmniej informacje określone w załączniku nr 5 do SIWZ) – jeżeli na zasobach podmiotu trzeciego Wykonawca będzie polegać w trybie art. 22a Ustawy PZP, do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia, z treści których musi wynikać w szczególności: a) zakres dostępnych Wykonawcy zasobów podmiotu trzeciego; b) szczegółowy sposób wykorzystania zasobów podmiotu trzeciego, przez Wykonawcę, przy wykonywaniu niniejszego zamówienia publicznego; c) szczegółowy zakres i okres udziału podmiotu trzeciego przy wykonywaniu niniejszego zamówienia publicznego; d) czy podmiot, na zdolnościach którego Wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje usługi, których wskazane zdolności dotyczą; 3) informacji Wykonawcy (zawierającego co najmniej informacje określone w załączniku nr 4 do SIWZ), że wybór oferty będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku – jeżeli dotyczy; 4) pełnomocnictwa do reprezentowania Wykonawcy – jeżeli zostało ustanowione bądź do reprezentowania Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie przedłożone w formie oryginału lub kopii poświadczonej przez notariusza (dotyczy również spółki cywilnej) – jeżeli dotyczy. 2. W terminie do 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji z otwarcia ofert, o której mowa w art. 86 ust. 5 Ustawy PZP, Wykonawca przekazuje Zamawiającemu (bez odrębnego wezwania) oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 Ustawy PZP. Wraz ze złożeniem oświadczenia Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach