Przetargi.pl
Zakup średniego samochodu ratowniczo – gaśniczego dla OSP w Samborowie

OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA SAMBOROWO ogłasza przetarg

 • Adres: 14-100 OSTRÓDA, SZKOLNA
 • Województwo: warmińsko-mazurskie
 • Telefon/fax: tel. 601663026
 • Data zamieszczenia: 2020-06-29
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA SAMBOROWO
  SZKOLNA 6A
  14-100 OSTRÓDA, woj. warmińsko-mazurskie
  tel. 601663026
  REGON: 281136486
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.gminaostroda.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Ochotnicza Straż Pożarna

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Zakup średniego samochodu ratowniczo – gaśniczego dla OSP w Samborowie
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Opis przedmiotu zamówienia: Przedmiot zamówienia obejmuje dostawę fabrycznie nowego, średniego samochodu ratowniczo- gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Samborowie tj. średni samochód ratowniczo- gaśniczy silnikiem wysokoprężnym spełniającym obowiązujące normy w zakresie czystości spalin. Samochód z napędem 4x4. Samochód wyposażony w zbiornik wodny 2,5-3 m3 i autopompę dwuzakresową o wydajności 2400 l/min. Wyposażony w maszt oświetleniowy. Zakres zamówienia: Według załącznika Nr 1 do SIWZ – Wymagania zamawiającego dla średniego samochodu ratowniczo – gaśniczego dla OSP w Samborowie” 1. Równoważność: Jeśli w dokumentach składających się na opis przedmiotu zamówienia, wskazany jest znak towarowy, patent lub pochodzenie produktu, Zamawiający - w odniesieniu do wskazanych wprost w dokumentacji przetargowej parametrów, czy danych (technicznych lub jakichkolwiek innych), identyfikujących pośrednio lub bezpośrednio towar bądź produkt – dopuszcza rozwiązania równoważne zgodne z danymi technicznymi i parametrami zawartymi w w/w dokumentacji. Jako rozwiązania równoważne, należy rozumieć rozwiązania charakteryzujące się parametrami nie gorszymi od wymaganych, a znajdujących się w dokumentacji. Jeżeli Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym w dokumentacji, ale nie podaje minimalnych parametrów, które by tę równoważność potwierdzały – Wykonawca obowiązany jest zaoferować produkt o właściwościach zbliżonych, nadający się funkcjonalnie do zapotrzebowanego zastosowania. Zgodnie z art. 30 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych, Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne z opisywanym przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowana przez niego dostawa spełnia wymagania określone przez Zamawiającego.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 34144210-3
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie opisu spełniania tego warunku udziału w postępowaniu.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1) Wraz z ofertą należy złożyć szczegółowy opis oferowanego samochodu w zakresie potwierdzenia, że odpowiada on wymaganiom Zamawiającego, określonym w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia, stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej specyfikacji. Jeżeli Wykonawca zaproponuje w ofercie produkt równoważny, to opis musi zawierać dokładny opis techniczny oferowanego zamiennika. 2) W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. 3) Jeżeli uprawnienie do reprezentacji osoby podpisującej ofertę nie wynika z ogólnodostępnych dokumentów rejestrowych, do oferty należy dołączyć także pełnomocnictwo w oryginale lub w postaci kopii poświadczonej notarialnie. 4) W przypadku spółki cywilnej należy przedłożyć stosowne umocowanie do reprezentowania wspólników spółki, tj. umowa spółki cywilnej lub uchwała wspólników lub pełnomocnictwo. 5) Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach