Przetargi.pl
Przebudowa odcinka drogi gminnej Nr 141044N w m. Giże, Gmina Olecko.

Gmina Olecko ogłasza przetarg

 • Adres: 19-400 Olecko, Plac Wolności
 • Województwo: warmińsko-mazurskie
 • Telefon/fax: tel. 87 520 21 68, , fax. 87 520 25 58
 • Data zamieszczenia: 2020-06-29
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Olecko
  Plac Wolności 3
  19-400 Olecko, woj. warmińsko-mazurskie
  tel. 87 520 21 68, , fax. 87 520 25 58
  REGON: 79067127700000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: umolecko.bip.doc.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Przebudowa odcinka drogi gminnej Nr 141044N w m. Giże, Gmina Olecko.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przebudowa odcinka drogi gminnej Nr 141044N w m. Giże, km 0+000 km do 0+210 km, długości 210 m szerokości jezdni 3,50 m z poboczami 2 x 1,25 m , kategorii obciążenia ruchem KR1 w skład którego wchodzi w szczególności: - droga o nawierzchni z betonu cementowego C 30/37 o grubości 14,0 cm, (alternatywnie z betonu asfaltowego AC 11 S 70/100 /4 cm/ i AC 11 W 50/70 /5 cm/); - pobocze z mieszanki kruszywa łamanego. - bariery stalowe energochłonne – dł. 40,0 m - odwodnienie powierzchniowe z elementów betonowych dł. 31,0 m
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45233220-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie precyzuje tego warunku

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach