Przetargi.pl
Opracowanie dokumentacji projektowej prac zabezpieczających ruiny kaplicy wpisanej do rejestru zabytków, znajdującej się w miejscowości Karwiny, gm. Wilczęta

Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa Oddział Terenowy w Olsztynie ogłasza przetarg

 • Adres: 10-448 Olsztyn, Głowackiego
 • Województwo: warmińsko-mazurskie
 • Telefon/fax: tel. (89) 524-88-04, , fax. -
 • Data zamieszczenia: 2020-06-29
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa Oddział Terenowy w Olsztynie
  Głowackiego 6
  10-448 Olsztyn, woj. warmińsko-mazurskie
  tel. (89) 524-88-04, , fax. -
  REGON: 36784953800106
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://bip.kowr.gov.pl/
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Państwowa osoba prawna / Agencja wykonawcza

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Opracowanie dokumentacji projektowej prac zabezpieczających ruiny kaplicy wpisanej do rejestru zabytków, znajdującej się w miejscowości Karwiny, gm. Wilczęta
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie dokumentacji projektowej oraz programu prac konserwatorskich na zabezpieczenie zabytkowych ruin kaplicy znajdujących się na dz. nr 24/16 obręb Karwiny, gmina Wilczęta, województwo warmińsko-mazurskie, zgodnie z wytycznymi Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Olsztynie Delegatura w Elblągu (załącznik Nr 7 do SIWZ), wraz z uzyskaniem wszelkich pozwoleń na wykonanie robót budowlanych. 2. Powyższa opracowanie powinno zawierać: dokumentację projektową, program prac konserwatorskich, kosztorys inwestorski oraz przedmiar robót, specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych oraz wszelkie pozwolenia na wykonanie robót budowlanych. 3. Dokumentacja niezbędna jest w celu zatwierdzenia jej przez odpowiedni organ administracji budowlanej wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę lub zgłoszenia do prowadzenia robót i musi obejmować zakres uwzględniający specyfikację robót oraz być sporządzona zgodnie z rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (tekst jednolity Dz. U. 2018 poz. 1935). Wykonawca zobowiązany będzie do czynnego uczestnictwa w postępowaniu administracyjnym dotyczącym zgłoszenia lub pozwolenia na budowę. 4. Dokumentacja będzie użyta do postępowania o zamówienie publiczne i zgodnie z art. 31 ust. 1 ustawy Pzp, służyć będzie do opisu przedmiotu zamówienia w przetargu na roboty budowlane. Wymaga się jej wykonania zgodnie z rozporządzeniem z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (tekst jednolity Dz. U. z 2013 poz. 1129). 5. Dokumentację należy sporządzić z uwzględnieniem zapisów art. 29 ust. 3 ustawy Pzp. W przypadku gdy przedmiotu zamówienia nie można będzie opisać za pomocą dostatecznie dokładnych określeń, Wykonawca może użyć w dokumentacji znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę pod warunkiem, że wskazaniu takiemu towarzyszyć będzie wyrażenie „lub równoważny”, a Wykonawca określi w dokumentacji jakie cechy, parametry techniczne i właściwości musi posiadać produkt/usługa, aby móc uznać je za równoważne. 6. Dodatkowo opis przedmiotu zamówienia został uszczegółowiony w istotnych postanowieniach umowy, które stanowią załącznik Nr 6 do SIWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71242000-6
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Nie dotyczy
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia, o którym mowa w Rozdziale IX ust. 8 SIWZ. 2. Powyższe zobowiązanie musi określać w szczególności: 1) zakres dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu, 2) sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia publicznego, 3) zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego, 4) czy podmiot, na zdolnościach którego wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje usługi lub roboty budowlane, których wskazane zdolności dotyczą (patrz Rozdział VIII ust. 10 SIWZ). Przedmiotowe zobowiązanie (oświadczenie podmiotu trzeciego), wykonawca składa w oryginale. 2. Ponadto do oferty należy załączyć: 1) formularz ofertowy, 2) niezbędne pełnomocnictwa, 3) oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu oraz o braku podstaw do wykluczenia

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach