Przetargi.pl
Zakup średniego samochodu ratowniczo – gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Świerczach

Gmina Świercze ogłasza przetarg

 • Adres: 06-150 Świercze, ul. Pułtuska
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 236 916 045 , fax. 236 916 045
 • Data zamieszczenia: 2019-07-26
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Świercze
  ul. Pułtuska 47
  06-150 Świercze, woj. mazowieckie
  tel. 236 916 045, fax. 236 916 045
  REGON: 13037849100000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.swiercze.biuletyn.net/

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Zakup średniego samochodu ratowniczo – gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Świerczach
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiot zamówienia obejmuje dostawę fabrycznie nowego średniego samochodu ratowniczo gaśniczego z napędem 4x4 dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Świerczach Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 6 do niniejszej SIWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 34144210-3
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Zgodnie z art. 24 ust. 11 ustawy Pzp Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia przez Zamawiającego na stronie internetowej zatory.biuletyn.net informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, przekaże Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 3 do SIWZ. Oferta musi zawierać następujące oświadczenia i dokumenty: 1) wypełniony formularz ofertowy sporządzony z wykorzystaniem wzoru stanowiącego Załącznik nr 1 do SIWZ – formie oryginału, 2) aktualne na dzień składania ofert oświadczenie z art. 25a ust. 1 ustawy Pzp, według wzoru stanowiącego Załącznik nr 2 do SIWZ – w formie oryginału, 3) pełnomocnictwo do podpisania oferty o ile nie wynika ono z dokumentu rejestracyjnego(ewidencyjnego) Wykonawcy – w formie oryginału lub kopii notarialnie poświadczonej, 4) dokumenty innego podmiotu, w szczególności zobowiązanie – jeżeli Wykonawca dla wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu polega na zasobach innego podmiotu – w formie oryginału,

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach