Przetargi.pl
Zakup sprzętu pożarniczego dla wojskowych straży pożarnych.

Rejonowy Zarząd Infrastruktury ogłasza przetarg

 • Adres: 70-240 Szczecin, Narutowicza
 • Województwo: zachodniopomorskie
 • Telefon/fax: tel. 26 1452026 , fax. 26 1452024
 • Data zamieszczenia: 2020-05-22
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Rejonowy Zarząd Infrastruktury
  Narutowicza 17B
  70-240 Szczecin, woj. zachodniopomorskie
  tel. 26 1452026, fax. 26 1452024
  REGON: 81006093700000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.rziszczecin.wp.mil.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Jednostka Organizacyjna MON

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Zakup sprzętu pożarniczego dla wojskowych straży pożarnych.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest zakup sprzętu pożarniczego dla wojskowych straży pożarnych. 2. Przedmiot zamówienia został podzielony na następujące części: część I - zakup sprzętu pożarniczego dla wojskowych straży pożarnych; część II - zakup przedmiotów odzieży specjalnej i środków ochrony indywidualnej strażaka; część III - zakup środków pianotwórczych dla wojskowych straży pożarnych. 3. Opis przedmiotu zamówienia został szczegółowo określony w „Zestawieniu Przedmiotu Zamówienia – Specyfikacja Techniczna” stanowiącym załącznik nr 9.1 do SIWZ – dla części I zamówienia, załącznik nr 9.2 do SIWZ – dla części II zamówienia oraz załącznik nr 9.3 do SIWZ – dla części III zamówienia. 4. Wykonawca dostarczy przedmiot zamówienia wraz z rozładunkiem i wniesieniem na koszt Wykonawcy do pomieszczeń magazynu RZI Szczecin przy ul. Ostrawickiej 16 w Szczecinie. Magazyn czynny od godz. 8:00 do godz. 13:00 w dni powszednie. Transport na koszt Wykonawcy. Odległość z miejsc rozładunku do miejsc docelowych w magazynach do 30,00 m. W miejscach dostaw nie występują rampy do rozładunku samochodów. Nie zastosowanie się do zasad dotyczących rozładunku eliminuje dostawę. 5. Przedmiot zamówienia musi być oznakowany kodem kreskowym zgodnie z wytycznymi określającymi wymagania w zakresie znakowania kodem kreskowym wyrobów dostarczonych do Resortu Obrony Narodowej – Dziennik Urzędowy Ministra Obrony Narodowej z 07.01.2014 r. - Decyzja Nr 3/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 03.01.2014 r. pod rygorem odrzucenia dostawy. 6. Wykonawca wypełnia i przekaże drogą elektroniczną do odbiorcy karty wyrobu (część B, C, D) format Excel na 14 dni przed planowaną dostawą. Dodatkowe informacje ww. zakresie dostępne są u organizatora systemu GS1 w Polsce - Instytut Logistyki i Magazynowania w Poznaniu. Wykonawca musi być czynnym uczestnikiem systemu GS1. Zamawiający zobowiązuje wykonawcę do wypełnienia i przekazania w postaci elektronicznej karty wyrobu przedmiotu zamówienia na 14 dni przed planowaną dostawą zgodnie z załącznikiem nr 11 do SIWZ. 7. Przedmiot zamówienia powinien być dostarczony w opakowaniach z opisem asortymentu zgodnym z „Zestawieniem Przedmiotu Zamówienia – Specyfikacją Techniczną” stanowiącym załącznik nr 9.1 do SIWZ – dla części I zamówienia, załącznik nr 9.2 do SIWZ – dla części II zamówienia oraz załącznik nr 9.3 do SIWZ – dla części III zamówienia.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 35110000-8
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości 10 000,00 PLN dla całości zamówienia, w tym: dla części I zamówienia: 4 500,00 PLN, dla części II zamówienia: 4 500,00 PLN, dla części III: 1 000,00 PLN.
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Posiadanie odpowiednich kompetencji lub uprawnień do prowadzenia działalności zawodowej: Zamawiający nie stawia wymagań w zakresie spełniania tego warunku.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Do oferty należy załączyć: 1) Wypełniony formularz cenowy dla każdej części zamówienia osobno, stanowiący zał. nr 7.1÷7.3 do SIWZ. 2) Oświadczenie o podatku VAT – jeśli dotyczy zgodnie z załącznikiem nr 13 do SIWZ. UWAGA: Brak załączenia do oferty powyższych dokumentów skutkować będzie odrzuceniem oferty. 2. Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej. 1) W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia wykonawcy z postępowania, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy, wykonawca składa oświadczenie o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej; w przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu; 2) Ww. oświadczenie oraz ewentualne dowody wykonawca składa w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia przez zamawiającego na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy (wzór załącznik nr 10 do SIWZ). 3) W przypadku składania oferty wspólnej ww. oświadczenie składa każdy z wykonawców składających ofertę wspólną. 4) Ww. oświadczenie należy złożyć w oryginale.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach