Przetargi.pl
Dostawa odzieży specjalnej ppoż. na potrzeby Żeglugi Świnoujskiej

Żegluga Świnoujska ogłasza przetarg

 • Adres: 72-600 Świnoujście, ul. Wybrzeże Władysława IV
 • Województwo: zachodniopomorskie
 • Telefon/fax: tel. 913 214 267 , fax. 913 279 979
 • Data zamieszczenia: 2021-02-23
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Żegluga Świnoujska
  ul. Wybrzeże Władysława IV 12
  72-600 Świnoujście, woj. zachodniopomorskie
  tel. 913 214 267, fax. 913 279 979
  REGON: 81050494300000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://zegluga.swi.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa odzieży specjalnej ppoż. na potrzeby Żeglugi Świnoujskiej
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Dostawa odzieży specjalnej ppoż. przeznaczonej do stosowania na jednostkach pływających na potrzeby Żeglugi Świnoujskiej
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 35110000-8
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach