Przetargi.pl
„Usługa organizacji i przeprowadzenia kursu PRAWO JAZDY KAT. B w ramach projektu pn.: „Budowa zintegrowanego szkolnictwa zawodowego na terenie Strefy Centralnej, poprzez wzmocnienie specjalizacji regionalnych na obszarze powiatu drawskiego”

Powiat Drawski ogłasza przetarg

 • Adres: 78-500 Drawsko Pomorskie, Plac Elizy Orzeszkowej
 • Województwo: zachodniopomorskie
 • Telefon/fax: tel. 943630780 , fax. 943630788
 • Data zamieszczenia: 2020-05-22
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Powiat Drawski
  Plac Elizy Orzeszkowej 3
  78-500 Drawsko Pomorskie, woj. zachodniopomorskie
  tel. 943630780, fax. 943630788
  REGON: 33092076500000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.powiatdrawski.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  „Usługa organizacji i przeprowadzenia kursu PRAWO JAZDY KAT. B w ramach projektu pn.: „Budowa zintegrowanego szkolnictwa zawodowego na terenie Strefy Centralnej, poprzez wzmocnienie specjalizacji regionalnych na obszarze powiatu drawskiego”
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest organizacja i przeprowadzenie kursu prawa jazdy kat. B dla 40 uczestników projektu pn.: „Budowa zintegrowanego szkolnictwa zawodowego na terenie Strefy Centralnej, poprzez wzmocnienie specjalizacji regionalnych na obszarze powiatu drawskiego”, Działanie 8.9 „Wsparcie szkół i placówek prowadzących kształcenie zawodowe oraz uczniów uczestniczących w kształceniu zawodowym i osób dorosłych uczestniczących w pozaszkolnych formach kształcenia zawodowego w ramach Kontraktu Samorządowego”. 2. Przedmiot zamówienia realizowany będzie w podziale na 3 części, według harmonogramu. 3. Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje: 1) Przeprowadzenie kursu prawa jazdy kat. B dla uczestników projektu w wymiarze 60 godzin / 1 osobę, w tym 30 godzin dydaktycznych zajęć teoretycznych i 30 godzin zegarowych zajęć praktycznych / 1 osobę, z godnie z obowiązującymi przepisami, w terminach ustalonych z Zamawiającym w wymiarze nie większym niż 5 godzin dziennie. Tematyka kursu powinna obejmować zajęcia teoretyczne i praktyczne z zakresu: przepisów ruchu drogowego, czynności kontrolno-obsługowych, techniki kierowania pojazdem, zadań i kryteriów oceny obowiązującej na egzaminie państwowym, zasad udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej, testów egzaminacyjnych, praktycznej nauki jazdy samochodem osobowym. 2) Zapewnienie sali szkoleniowej w miejscowości wskazanej w poszczególnej Części, tj. dla Części I – Drawsko Pomorskie, dla Części II – Kalisz Pomorski, dla Części III – Czaplinek. Zajęcia teoretyczne przeprowadzane będą w Sali przewidzianej do prowadzenia zajęć dla grupy, z zastrzeżeniem restrykcji sanitarnych, z odpowiednim oświetleniem, ogrzewaniem, wentylacją, wyposażoną w sprzęt audiowizualny, w tym w projektor multimedialny oraz inne niezbędne pomoce dydaktyczne. Z uwagi na okres trwania pandemii koronawirusa szkolenia w części teoretycznej mogą być przeprowadzone w trybie on-line. 3) Przy realizacji zajęć praktycznych Wykonawca powinien dysponować co najmniej 1 samochodem osobowym, dostosowanym do prowadzenia nauki jazdy zgodnie z obowiązującym Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 roku w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia (Dz. U. z dnia 26 lutego 2003 r. Nr 32, poz. 262 ze zm.). Ponadto Wykonawca powinien dysponować placem manewrowym, odpowiednim do przeprowadzenia części praktycznej szkolenia. W przypadku zaistnienia takiej konieczności Wykonawca ma zapewnić samochód przystosowany do szkolenia osób niepełnosprawnych. 4) Zajęcia będą prowadzone przez instruktorów o odpowiednich kwalifikacjach, predyspozycjach i doświadczeniu. 5) Wykonawca zobowiązuje się do pokrycia wszelkich kosztów związanych z realizacją zamówienia, a w szczególności: a) wynagrodzenia wykładowców i instruktorów nauki jazdy, b) koszt użytkowania pojazdu przystosowanego do nauki jazdy, c) kosztu wykonania fotografii twarzy zgodnie w wymogami obowiązującymi przepisami prawa, d) zapewnienia materiałów dydaktycznych niezbędnych do realizacji kursu, e) kosztu wykonania niezbędnych badań lekarskich uprawniających do przystąpienia do udziału w kursie prawa jazdy kat. B dla wszystkich uczestników, f) przeprowadzenia teoretycznego i praktycznego egzaminu wewnętrznego, g) kosztów związanych z zarezerwowaniem terminu, dowozem oraz przystąpieniem każdego uczestnika do pierwszego zewnętrznego egzaminu państwowego, zarówno teoretycznego, jak i praktycznego przeprowadzanych przez WORD, a także koszt dojazdu uczestnika do WORD, h) ubezpieczenia uczestników od następstw nieszczęśliwych wypadków powstałych w związku z uczestnictwem w kursie. 6) Wykonawca jest zobowiązany do ustalenia pierwszego egzaminu państwowego dla poszczególnych uczestników w Wojewódzkim Ośrodku Ruchu Drogowego. 7) Każdy uczestnik szkolenia otrzyma od Wykonawcy materiały szkoleniowe, umożliwiające pracę podczas zajęć teoretycznych oraz materiały pozwalające na utrwalenie wiedzy w czasie poza zajęciami. Wszystkie materiały szkoleniowe będą opatrzone logotypami Unii Europejskiej. Materiały dla uczestników szkolenia, niezbędne do nauki, Wykonawca zapewni w cenie oferty.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80411000-8
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: wpis do rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodek szkolenia kierowców prowadzonego przez właściwego Starostę, na podstawie przepisów Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 7 marca 2016 r. w sprawie numeru ewidencyjnego ośrodka szkolenia kierowców i innego podmiotu prowadzącego szkolenie, wzorów dokumentów i pieczęci związanych z utworzeniem i działalnością ośrodka szkolenia kierowców oraz wysokości opłaty za wpis do rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodek szkolenia kierowców i opłaty za wydanie poświadczenia potwierdzającego spełnianie dodatkowych wymagań przez ośrodek szkolenia kierowców (Dz. U. z 2016 r., poz. 327).

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną