Przetargi.pl
Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania wspomagającego realizację systemów kontroli w zakresie ochrony środowiska

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Opolu ogłasza przetarg

 • Adres: 45-035 Opole, ul. Nysy Łużyckiej
 • Województwo: opolskie
 • Telefon/fax: tel. 77 4539906, 4530069, 4021154 , fax. 774 530 069
 • Data zamieszczenia: 2019-08-08
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Opolu
  ul. Nysy Łużyckiej 42
  45-035 Opole, woj. opolskie
  tel. 77 4539906, 4530069, 4021154, fax. 774 530 069
  REGON: 16239800000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.opole.pios.gov.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania wspomagającego realizację systemów kontroli w zakresie ochrony środowiska
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania wspomagającego realizację systemów kontroli w zakresie ochrony środowiska fabrycznie nowego, nieużywanego, nie poddawanego jakimkolwiek naprawom, pełnowartościowego, kompletnego, wolnego od wad, w tym wad konstrukcyjnych, materiałowych, wykonawczych i prawnych, nie obciążonego prawami osób trzecich, bezpiecznego, o parametrach technicznych i wymaganiach określonych szczegółowo w załączniku nr 1 do SIWZ - Opis przedmiotu zamówienia (OPZ).
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 30200000-1
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie spełniania warunków udziału w postępowaniu dotyczących kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Łącznie z formularzem ofertowym (Załącznik nr 2 do SIWZ) Wykonawca składa: - Zestawienie techniczne oferowanego przedmiotu zamówienia, sporządzone według wzorów stanowiących załączniki nr 2A do 2L do formularza ofertowego. - Oświadczenie sporządzone według wzoru stanowiącego załącznik nr 4 do SIWZ stanowiące potwierdzenie braku podstaw wykluczenia Wykonawcy. 2. Jeśli dotyczy: - Dokument, z którego wynika zakres umocowania do dokonania czynności złożenia oferty, oświadczeń lub dokumentów w przypadku, gdy Wykonawca powierzył wykonanie tych czynności pełnomocnikowi lub w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. Dokument musi zostać złożony w formie oryginału lub kopii poświadczonej notarialnie za zgodność z oryginałem. - W przypadku zaoferowania przez Wykonawcę licencji/oprogramowania równoważnego, dokument, w którym Wykonawca, wykaże, że funkcjonalność oferowanego oprogramowania jest równoważna w stosunku do oprogramowania wskazanego w SIWZ przez Zamawiającego, jak również, że oprogramowanie równoważne posiada nie gorsze parametry techniczne, jakościowe, funkcjonalne oraz użytkowe. - Wydruk ze strony https://www.cpubenchmark.net/high_end_cpus.html - test Passmark CPU Mark 3. Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o których mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, przekaże Zamawiającemu, BEZ DODATKOWEGO WEZWANIA, oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej (według wzoru stanowiącego załącznik nr 5 do SIWZ), o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach