Przetargi.pl
Instalacje wykrywania i sygnalizacji pożaru oraz oddymiania klatek schodowych w Brzeskim Centrum Kultury

Brzeskie Centrum Kultury ogłasza przetarg

 • Adres: 49-300 Brzeg, ul. Mleczna
 • Województwo: opolskie
 • Telefon/fax: tel. 774 045 775 , fax. 774 169 986
 • Data zamieszczenia: 2019-08-08
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Brzeskie Centrum Kultury
  ul. Mleczna 5
  49-300 Brzeg, woj. opolskie
  tel. 774 045 775, fax. 774 169 986
  REGON: 28604800000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.bck-brzeg.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Instalacje wykrywania i sygnalizacji pożaru oraz oddymiania klatek schodowych w Brzeskim Centrum Kultury
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest wykonanie instalacji wykrywania i sygnalizacji pożaru oraz oddymiania klatek schodowych. Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje wykonanie instalacji sygnalizacji pożaru (SAP): - demontaż istniejącego systemu sygnalizacji pożaru, - wykonanie nowej instalacji
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie określa wymagań w zakresie spełniania tego warunku
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy na warunkach określonych w pkt 23 SIWZ. W przypadku gdy Wykonawca wybrany w postępowaniu wnosi zabezpieczenie należyte-go wykonania umowy w formie gwarancji lub poręczenia, musi uzyskać przed zawarciem umowy akceptację treści gwarancji lub poręczenia przez Zamawiającego. Kompletna oferta musi zawierać: a) wypełniony formularz ofertowy - sporządzony wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 1 do SIWZ, b) oświadczenia wymagane w pkt. 8.I.1.1) i 8.I.1.2) SIWZ – załącznik nr 2 do SIWZ i załącznik nr 3 do SIWZ, c) stosowne pełnomocnictwo(a) dla osoby/osób podpisujących ofertę (jeżeli dotyczy), d) w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, dokument ustanawiający pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarciu umowy w sprawie niniejszego zamówienia publicznego, e) w przypadku polegania na zasobach innych podmiotów – zobowiązanie podmiotu trzeciego do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia – załącznik nr 7 do SIWZ (jeżeli dotyczy), UWAGA: Do zobowiązania należy dołączyć dokument potwierdzający, że osoba podpisująca to zobowiązanie jest uprawniona do reprezentowania podmiotu udostępniającego zasoby. Wykonawca, którego oferta zostanie oceniona najwyżej zostanie wezwany do przedłożenia oświadczeń i dokumentów o których mowa w pkt 8.II SIWZ. Oferta oraz oświadczenia i dokumenty, dla których Zamawiający określił wzory w formie formularzy – załączniki do SIWZ od nr 1 do nr 7 i nr 9, powinny być sporządzone zgodnie z tymi wzorami co do treści oraz opisu kolumn i wierszy. Oświadczenia dotyczące Wykonawcy i innych podmiotów, na których zdolnościach lub sytuacji polega Wykonawca na zasadach określonych w art. 22a ustawy oraz dotyczące podwykonawców, składane są w oryginale. Dokumenty inne niż oświadczenia składane są w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem. Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio Wykonawca, podmiot, na którego zdolnościach lub sytuacji polega Wykonawca, Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego albo podwykonawca, w zakresie dokumentów lub oświadczeń, które każdego z nich dotyczą. Poświadczenie za zgodność z oryginałem powinno być sporządzone w sposób umożliwiający identyfikację podpisu (np. wraz z imienną pieczątką osoby poświadczającej kopię dokumentu za zgodność z oryginałem) Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentów, o których mowa w niniejszej SIWZ, innych niż oświadczenia, gdy złożona kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości. Wykonawca przed podpisaniem umowy o wykonanie zamówienia przedłoży Zamawiającemu: a) w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, których oferta uznana zostanie za najkorzystniejszą, kserokopię umowy regulującej współpracę tych Wykonawców (umowę konsorcjum) stwierdzającą solidarną odpowiedzialność wszystkich Wykonawców za realizację zamówienia oraz zawierającą upoważnienie dla jednego z Wykonawców do składania i przyjmowania oświadczeń wobec Zamawiającego w imieniu wszystkich Wykonawców, a także do otrzymywania należnych płatności, b) propozycję harmonogramu rzeczowo - finansowego inwestycji z wyszczególnieniem elementów z tabeli elementów (załącznik nr 9 do SIWZ). Propozycja harmonogramu rzeczowo-finansowego - do akceptacji Zamawiającego i Wykonawcy robót zadania pn.: „Instalacje wykrywania i sygnalizacji pożaru oraz oddymiania klatek schodowych”, c) kosztorysy ofertowe w wersji uproszczonej z tabelą elementów scalonych w kwotach netto i brutto w formie papierowej i elektronicznej (edytowalnej), d) oświadczenie kierownika robót o podjęciu obowiązków kierownika robót wraz z uprawnieniami budowlanymi i przynależnością do właściwej Izby Samorządu Zawodowego, e) kserokopię potwierdzoną za zgodność z oryginałem dokumentu ubezpieczenia Wykonawcy od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej związanej z przedmiotem zamówienia na wartość nie mniejszą niż określona w pkt. 7.I.B.2.2) SIWZ. O terminie przedłożenia powyższych dokumentów Wykonawca zostanie powiadomiony odrębnym pismem.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach