Przetargi.pl
Dostawa zestawów jednorazowych do pobierania krwinek płytkowych z aferezy oraz płynów do aferez

Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Opolu ogłasza przetarg

 • Adres: 45-372 Opole, ul. Kośnego
 • Województwo: opolskie
 • Telefon/fax: tel. 774 410 820 , fax. 774 410 821
 • Data zamieszczenia: 2019-08-08
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Opolu
  ul. Kośnego 55
  45-372 Opole, woj. opolskie
  tel. 774 410 820, fax. 774 410 821
  REGON: 29210300000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.rckik-opole.com.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa zestawów jednorazowych do pobierania krwinek płytkowych z aferezy oraz płynów do aferez
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest: Dostawa zestawów jednorazowych do pobierania krwinek płytkowych z aferezy oraz płynów do aferez. Przedmiot zamówienia podzielono na 4 części: Zadanie nr 1 - Zestawy do poboru ubogoleukocytarnego koncentratu krwinek płytkowych na separatorze komórkowym MCS+ Haemonetics – w ilości 496 szt. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 1A do niniejszej specyfikacji. Zadanie nr 2 - Zestawy do poboru ubogoleukocytarnego koncentratu krwinek płytkowych na separatorze komórkowym AMICUS – w ilości 504 szt. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 1B do niniejszej specyfikacji. Zadanie nr 3 - Roztwór antykoagulacyjny do aferezy automatycznej ACD(A) w workach a’500 ml - w ilości 1000 szt. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 1C do niniejszej specyfikacji. Zadanie nr 4 – Natrium chloratum 0,9% w workach a’500 ml – w ilości 1000 szt. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 1D do niniejszej specyfikacji.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33141620-2
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Zamawiający żąda złożenia wraz z ofertą: a) aktualnego na dzień składania ofert, oświadczenia stanowiącego potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu i spełnia warunki udziału w postępowaniu, zwane dalej Oświadczeniem. Wykonawca w Oświadczeniu zobowiązany jest przedstawić w szczególności informacje o tym, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu z powodów wskazanych w art. 24 ust. 1 pkt.13-22. Szczegółowy zakres wymagań informacji, które powinno zawierać Oświadczenie wskazany jest we wzorze Oświadczenia zawartym w Załączniku nr 2 do SIWZ. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie, Oświadczenie podpisane przez osoby upoważnione do reprezentacji danego wykonawcy, składa każdy z tych wykonawców, w zakresie braku podstaw do wykluczenia. b) oświadczenie o spełnieniu warunków technicznych i jakościowych dotyczących przedmiotu zamówienia (zgodnie z załącznikiem nr 1A, 1B, 1C, 1D - odpowiednio), c) dane techniczne oferowanego wyrobu - specyfikacje techniczne producenta (katalogi, foldery, ulotki itp.),

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach