Przetargi.pl
ZAKUP SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO I OPROGRAMOWANIA W RAMACH PROJEKTU PRAKTYCZNA SZKOŁA 2

Starostwo Powiatowe w Bydgoszczy ogłasza przetarg

 • Adres: 85-066 Bydgoszcz, ul. Konarskiego 1-3/428
 • Województwo: kujawsko-pomorskie
 • Telefon/fax: tel. 052 5835422 , fax. 052 5835452
 • Data zamieszczenia: 2014-09-12
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Starostwo Powiatowe w Bydgoszczy
  ul. Konarskiego 1-3/428 1-3/428
  85-066 Bydgoszcz, woj. kujawsko-pomorskie
  tel. 052 5835422, fax. 052 5835452
  REGON: 09235621900000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.powiat.bydgoski.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  ZAKUP SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO I OPROGRAMOWANIA W RAMACH PROJEKTU PRAKTYCZNA SZKOŁA 2
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowego, kompletnego, nieużywanego i wolnego od wad sprzętu komputerowego oraz oprogramowania. Zamawiający dopuszcza zastosowanie przez Wykonawców rozwiązań równoważnych rozwiązaniom opisanym w szczegółowych opisach przedmiotów zamówienia, przy zachowaniu parametrów jakościowych i cech użytkowych, jakim musi odpowiadać sprzęt, aby spełnić wymagania stawiane przez Zamawiającego. Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych. Część Pierwsza Wyposażenie pracowni nauki zawodu technik architektury krajobrazu w Zespole Szkół Agro-Ekonomicznych w Karolewie: Komputer stacjonarny - 16 sztuk Monitor LED - 16 sztuk Drukarka kolorowa laserowa A3, sieciowa - 1 sztuka Ploter 24, 610 mm - 1 sztuka Skaner płaski A3 - 1 sztuka Projektor multimedialny - 1 sztuka Tablica multimedialna - 1 sztuka Przełącznik - 1 sztuka Pakiet biurowy - 16 sztuk Słownik CPV Komputery osobiste - 30213000-5 Monitory ekranowe - 30231300-0 Drukarki laserowe - 30232110-8 Plotery - 30232140-7 Skanery komputerowe - 30216110-0 Projektory - 38652100-1 Ekrany projekcyjne - 38653400-1 Infrastruktura sieciowa - 32424000-1 Pakiety oprogramowania i systemy komputerowe - 48900000-7 Część Druga Wyposażenie pracowni nauki zawodu technik architektury krajobrazu w Zespole Szkół Agro-Ekonomicznych w Karolewie: Licencja dla min. 16 stanowisk komputerowych na oprogramowanie DATAflor-landXpert do projektowania terenów zieleni bazujące na oprogramowaniu do wykonywania rysunków technicznych CAD Słownik CPV Pakiety oprogramowania do projektowania wspomaganego komputerowego (CAD)-48321000-4 Część Trzecia Wyposażenie pracowni nauki zawodu technik żywienia i usług gastronomicznych w Zespole Szkół Agro-Ekonomicznych w Karolewie: Komputer stacjonarny - 16 sztuk Monitor LED - 16 sztuk Przełącznik - 1 sztuka Drukarka laserowa sieciowa - 1 sztuka Słownik CPV: Komputery osobiste - 30213000-5 Monitory ekranowe - 30231300-0 Infrastruktura sieciowa - 32424000-1 Drukarki laserowe - 30232110-8 Część Czwarta Wyposażenie sali przedmiotu zawodowego w Zespole Szkół Agro-Ekonomicznych w Karolewie: Notebook - 15 sztuk Słownik CPV: Komputery przenośne - 30213100-6 Część Piąta Wyposażenie pracowni do nauki zawodu technik mechatronik w Zespole Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Solcu Kujawskim: Drukarka 3D - 1 sztuka Słownik CPV: Drukarki - 30232100-5 Część Szósta Wyposażenie sali przedmiotu zawodowego w Zespole Szkół w Koronowie: Notebook - 1 sztuka Tablica multimedialna - 1 sztuka Słownik CPV: Komputery przenośne - 30213100-6 Ekrany projekcyjne - 38653400-1 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Specyfikacje Techniczne stanowiące załączniki do SIWZ: - Załącznik nr 1 dla części pierwszej zamówienia, - Załącznik nr 2 dla części drugiej zamówienia, - Załącznik nr 3 dla części trzeciej zamówienia, - Załącznik nr 4 dla części czwartej zamówienia, - Załącznik nr 5 dla części piątej zamówienia, - Załącznik nr 6 dla części szóstej zamówienia. 3. Wypełniony i podpisany przez Wykonawcę formularz Specyfikacji Technicznej stanowi oświadczenie Wykonawcy potwierdzające spełnianie przez oferowane dostawy wymagań określonych przez Zamawiającego dla zamówienia, zgodnie z art. 25 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych. Wykonawca złoży wraz z ofertą wypełniony Formularz Specyfikacji Technicznej odpowiadający numerem części zamówienia, na którą składa ofertę (Załącznik nr 1, gdy Wykonawca składa ofertę na część pierwszą zamówienia, Załącznik nr 2, gdy Wykonawca składa ofertę na część drugą zamówienia, Załącznik nr 3, gdy Wykonawca składa ofertę na część trzecią zamówienia, Załącznik nr 4, gdy Wykonawca składa ofertę na czwartą część zamówienia, Załącznik nr 5, gdy Wykonawca składa ofertę na piątą część zamówienia, Załącznik nr 6, gdy Wykonawca składa ofertę na szóstą część zamówienia). 4. Wymagania dotyczące realizacji przedmiotu zamówienia: a. Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia ostemplowanych kart gwarancyjnych dla każdego elementu przedmiotu zamówienia. b. Wykonawca zobowiązuje się do udzielenia gwarancji na prawidłowe działanie dostarczonego sprzętu na okres wskazany w specyfikacji technicznej stanowiącej załącznik do SIWZ lub w razie braku takiego zapisu na okres co najmniej24 miesięcy licząc od dnia podpisania protokołu odbioru ilościowo - jakościowego, o ile gwarancja producenta nie stanowi inaczej. c. W trakcie trwania gwarancji, Wykonawca zobowiązuje się do przyjmowania zgłoszeń dotyczących błędnego działania sprzętu w dni robocze, w godzinach pracy Wykonawcy. Zgłoszenia błędnego działania przedmiotu umowy będą przekazywane telefonicznie oraz potwierdzone za pomocą faksu lub wiadomości e-mail. Potwierdzeniem przyjęcia zgłoszenia jest potwierdzenie doręczenia faksu lub wysłania wiadomości e-mail. d. W przypadku, gdy transport gwarancyjny realizowany jest w formie wysyłki kurierskiej lub pocztowej, jego forma musi umożliwiać Zamawiającemu stwierdzenie doręczenia sprzętu do Wykonawcy. e. Koszty transportu zgłoszonych do naprawy gwarancyjnej urządzeń do punktu serwisowego i z punktu serwisowego ponosi w całości Wykonawca. f. W przypadku odbioru osobistego uszkodzonego sprzętu, Wykonawca dokona odbioru w terminie nie dłuższym niż 24 godziny od momentu zgłoszenia nieprawidłowości działania, w godzinach pracy Zamawiającego. g. Wykonawca zobowiązuje się do bezpłatnego usunięcia awarii w ciągu 72 roboczogodzin od momentu otrzymania uszkodzonego sprzętu. h. W przypadku stwierdzenia braku możliwości usunięcia awarii w określonym wyżej terminie, Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć Zamawiającemu sprzęt zastępczy, o parametrach nie gorszych niż sprzęt uszkodzony. i. Okres trwania gwarancji będzie automatycznie wydłużony o czas trwania naprawy. j. W przypadku, gdy Wykonawca nie wykona obowiązków wynikających z pkt. b-i, Zamawiający ma prawo zlecić dowolnej firmie naprawę sprzętu, a kosztami obciążyć Wykonawcę, jednocześnie zachowując prawo do kary umownej i odszkodowania oraz prawo do uprawnień wynikających z gwarancji. k. Nośniki zawierające dane, o ile nie są przedmiotem naprawy gwarancyjnej, zostaną usunięte ze sprzętu przed jego wysłaniem. 5 Zakup sprzętu komputerowego realizowany w ramach projektu nr POKL.09.02.00-04-017-13 Praktyczna szkoła 2, współfinansowanego ze środków Unii Europejskich w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt jest realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX - Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 302130005
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 30 dni

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.powiat.bydgoski.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach