Przetargi.pl
Świadczenie dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Grudziądzu usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie ogłasza przetarg

 • Adres: 86-300 Grudziądz, ul. Hallera 1
 • Województwo: kujawsko-pomorskie
 • Telefon/fax: tel. 056 4626990 , fax. 056 4628690
 • Data zamieszczenia: 2014-09-12
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
  ul. Hallera 1 1
  86-300 Grudziądz, woj. kujawsko-pomorskie
  tel. 056 4626990, fax. 056 4628690
  REGON: 00574243300000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.mopr.grudziadz.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Świadczenie dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Grudziądzu usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1) Przedmiotem zamówienia jest świadczenie dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Grudziądzu usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym w zakresie przyjmowania, przemieszczania, doręczania przesyłek pocztowych oraz ich ewentualnych zwrotów, w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. Prawo Pocztowe (Dz. U. z 2012 r., poz. 1529), aktów wykonawczych wydanych na jej podstawie oraz międzynarodowych przepisów pocztowych. 2) Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został określony w załączniku nr 1 do niniejszej SIWZ. 3) Ilości przesyłek wskazane w załączniku nr 2 do SIWZ są wielkościami orientacyjnymi, przyjętymi dla celu porównania ofert i wyboru najkorzystniejszej oferty. Zamawiający zastrzega, że rzeczywiste ilości przesyłek mogą ulec zmianie w zależności od aktualnych potrzeb Zamawiającego. Wykonawcy nie będzie przysługiwać jakiekolwiek roszczenie z tytułu nie nadania przez Zamawiającego przewidywanej ilości przesyłek
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 641100000
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 15 miesięcy

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bipmopr.grudziadz.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach