Przetargi.pl
Termomodernizacja budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Krzewent w ramach podprojektu Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie gminy Kowal .

Gmina Kowal ogłasza przetarg

 • Adres: 87-820 Kowal, ul. Piwna 33
 • Województwo: kujawsko-pomorskie
 • Telefon/fax: tel. 54 2842252 , fax. 54 2842363
 • Data zamieszczenia: 2014-09-12
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Kowal
  ul. Piwna 33 33
  87-820 Kowal, woj. kujawsko-pomorskie
  tel. 54 2842252, fax. 54 2842363
  REGON: 91086686700000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.gminakowal.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Termomodernizacja budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Krzewent w ramach podprojektu Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie gminy Kowal .
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Zakres prac obejmuje: - termomodernizacje świetlicy wiejskiej - instalacje elektryczne i odgromowe - roboty modernizacyjne na sieciach i instalacjach cieplnych Szczegółowy opis zadania zawiera projekt wielobranżowy.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 454500006
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 14 dni

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 5 000.00 zł (słownie: pięć tysięcy 00/100)

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.ugkowal.bip.net.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach