Przetargi.pl
Zakup samochodu ratowniczo – gaśniczego dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Gorajcu – Stara Wieś

Ochotnicza Straż Pożarna w Gorajcu - Stara Wieś ogłasza przetarg

 • Adres: 22-463 Gorajec - Stara Wieś, -
 • Województwo: lubelskie
 • Telefon/fax: tel. 692343387
 • Data zamieszczenia: 2019-06-11
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Ochotnicza Straż Pożarna w Gorajcu - Stara Wieś
  - 109
  22-463 Gorajec - Stara Wieś, woj. lubelskie
  tel. 692343387
  REGON: 950021268
 • Adres strony internetowej zamawiającego: bip.gminaradecznica.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Zakup samochodu ratowniczo – gaśniczego dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Gorajcu – Stara Wieś
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest dostawa średniego samochodu ratowniczo - gaśniczego z napędem 4x4 kategorii 2 (uterenowiony) o parametrach technicznych opisanych w specyfikacji technicznej stanowiącej załącznik nr 1 do niniejszej specyfikacji. Pojazd fabrycznie nowy, nieużytkowany, spełniający wymagania polskich przepisów o ruchu drogowym z uwzględnieniem wymagań dotyczących pojazdów uprzywilejowanych. Podwozie musi posiadać świadectwo homologacji wydane przez właściwego ministra lub świadectwo zgodności WE. Pojazd musi mieć ważne świadectwo dopuszczenia do użytkowania w jednostkach PSP wydane przez Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej, pełne świadectwo winno być dostarczone wraz z pojazdem. Samochód musi posiadać dokumentację umożliwiającą pierwszą rejestrację pojazdu.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 34144210-3
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie określa warunków w tym zakresie.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Wykonawcy w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej zamawiającego informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 Ustawy (informacja z otwarcia ofert) są zobowiązani przekazać zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (załącznik Nr 6 do SIWZ). W przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej Wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu. W przypadku wspólnego ubiegania się Wykonawców o udzielenie zamówienia, niniejsze oświadczenie składa każdy z nich.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach