Przetargi.pl
Zakup samochodu pożarniczego lekkiego dla jednostki OSP Paszczyna

Wójt Gminy w Dębicy ogłasza przetarg

 • Adres: 39200 Dębica, ul. Batorego
 • Województwo: podkarpackie
 • Telefon/fax: tel. 14 6803342, 6803310 , fax. 146 803 336
 • Data zamieszczenia: 2017-12-13
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Wójt Gminy w Dębicy
  ul. Batorego 13
  39200 Dębica, woj. podkarpackie
  tel. 14 6803342, 6803310, fax. 146 803 336
  REGON: 851661056
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.ugdebica.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Zakup samochodu pożarniczego lekkiego dla jednostki OSP Paszczyna
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Zakup samochodu pożarniczego lekkiego dla jednostki OSP Paszczyna. Zabudowa ratowniczo-gaśnicza, dopuszczalna masa całkowita do 3500 kg. Podwozie: Napęd: 4x2 na tylną oś wyposażoną w ogumienie bliźniacze. Rok produkcji podwozia: minimum 2014. Rok produkcji zabudowy: minimum 2016. Skrzynia biegów: manualna. Przebieg: do 10000km. Moc silnika: minimum 125KM. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Załącznik nr 5 do SIWZ - Opis przedmiotu zamówienia.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 34144210-3
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający NIE wymaga wniesienia wadium.
 • III.2. Warunki udziału
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. W przypadku składania oferty przez pełnomocnika, do oferty należy załączyć pełnomocnictwo w oryginale lub w formie kopii potwierdzonej notarialnie. 2. W przypadku oferty złożonej przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego - art.23 ust.2 ustawy Pzp (np. Konsorcjum , spółki cywilne) do oferty muszą być dołączone indywidualne oświadczenia i dokumenty wymienione w Rozdziale VI SIWZ i w Sekcji III.4. ogłoszenia o zamówieniu, dotyczące każdego z uczestników konsorcjum- wspólnika spółki cywilnej. 3. Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia (zgodnie z art.23 ust.2 ustawy Pzp) ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. 4. Na podstawie Art. 25a. ust. 6 ustawy Pzp, cyt. : „W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, …. oświadczenie składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Dokumenty te potwierdzają … oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z wykonawców wykazuje …. oraz brak podstaw wykluczenia.” 5. Zamawiający żąda aby Wykonawca podał w złożonej ofercie: okres udzielanej gwarancji, w miesiącach. 6. Na podstawie art. 24 ust. 11 ustawy Pzp, Wykonawca, przekazuje Zamawiającemu w terminie 3 dni od dnia przekazania informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 - Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach