Przetargi.pl
Bezgotówkowy zakup paliwa Pb 95 do samochodów służbowych Oddziału Regionalnego KRUS w Rzeszowie i podległych Placówek Terenowych

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Oddział Regionalny w Rzeszowie ogłasza przetarg

 • Adres: 35060 Rzeszów, ul. Słowackiego
 • Województwo: podkarpackie
 • Telefon/fax: tel. 178 621 266 , fax. 178 622 526
 • Data zamieszczenia: 2017-12-13
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Oddział Regionalny w Rzeszowie
  ul. Słowackiego 7
  35060 Rzeszów, woj. podkarpackie
  tel. 178 621 266, fax. 178 622 526
  REGON: 1251326200299
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.krus.gov.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Bezgotówkowy zakup paliwa Pb 95 do samochodów służbowych Oddziału Regionalnego KRUS w Rzeszowie i podległych Placówek Terenowych
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1.Przedmiotem zamówienia jest bezgotówkowy zakup benzyny bezołowiowej Pb 95 do samochodów służbowych eksploatowanych przez Oddział Regionalny KRUS w Rzeszowie i podległe Placówki Terenowe przede wszystkim na stacjach położonych na terenie miast : Rzeszów, Kolbuszowa, Leżajsk , Mielec, Ropczyce, Strzyżów, Nisko, Stalowa Wola, Tarnobrzeg, Jasło, Dębica, Brzozów, Krosno, Sanok, Przeworsk, Jarosław, Lubaczów, Przemyśl oraz sporadycznie na stacjach położonych na terenie całego kraju. 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w § 3 SIWZ oraz Załączniku Nr 6 do SIWZ - Wzór umowy.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 09132100-4
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Wykonawca musi posiadać uprawnienia do prowadzenia działalności objętej niniejszym zamówieniem, dlatego musi wykazać, że posiada ważną koncesję na prowadzenie działalności w zakresie obrotu paliwami ciekłymi zgodnie z obowiązującą ustawą z dnia 10.04.1997 r. Prawo energetyczne (Dz.U z 2017 r., poz. 220 z późn. zm.).
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Wypełniony Formularz oferty (wg wzoru na Załączniku Nr 1 do SIWZ). 2. Oryginał lub kopię poświadczoną za zgodność z oryginałem przez wystawcę pełnomocnictwa /upoważnienia/ do reprezentowania Wykonawcy w niniejszym postępowaniu, o ile oferta została podpisana przez osoby nie umocowane do tych czynności w dokumentach rejestracyjnych firmy. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mają obowiązek ustanowienia pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. 3. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu, składa oświadczenia dotyczące tych podmiotów (Załącznik Nr 3a do SIWZ - oryginał) oraz pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia (Załącznik Nr 3c do SIWZ – oryginał). 4. Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia, składa oświadczenia dotyczące wykazanych podwykonawców (Załącznik Nr 3b do SIWZ - oryginał). 5. Wszyscy Wykonawcy w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej (www.krus.gov.pl) informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, przekazują Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp (Załącznik Nr 4 do SIWZ) – skan oryginału wysłany pocztą e-mail lub faksem + oryginał niezwłocznie dostarczony do Zamawiającego. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oświadczenie, o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej składa każdy z Wykonawców oddzielnie.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach