Przetargi.pl
Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Narol

Gmina Narol ogłasza przetarg

 • Adres: 37-610 Narol, ul. Rynek
 • Województwo: podkarpackie
 • Telefon/fax: tel. 16 63170 87 , fax. 16 6317104
 • Data zamieszczenia: 2017-12-13
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Narol
  ul. Rynek 1
  37-610 Narol, woj. podkarpackie
  tel. 16 63170 87, fax. 16 6317104
  REGON: 65090063100000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.narol.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Narol
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Rodzaje odpadów komunalnych zbieranych z nieruchomości zamieszkałych. Zakres zamówienia obejmuje odbiór i zagospodarowanie następujących frakcji odpadów komunalnych zbieranych z nieruchomości zamieszkałych z terenu gminy Narol: 1. odpady komunalne zmieszane; 2. odpady komunalne zebrane selektywnie: - opakowania ze szkła, - papier, - opakowania z tworzywa sztucznego , metale oraz opakowania wielomateriałowe, Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych dotyczy wszystkich nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, w sposób zapewniający osiągnięcie odpowiednich poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenie masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania, zgodnie z zapisami ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach zapisami Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami dla Województwa Podkarpackiego, zapisami uchwały Sejmiku Województwa Podkarpackiego w sprawie wykonania Planu Gospodarki Odpadami dla Województwa Podkarpackiego oraz przepisami Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Narol. 2. Częstotliwość zbierania odpadów komunalnych z terenu nieruchomości. Odbieranie odpadów komunalnych zmieszanych: 1. Z terenów nieruchomości na których zamieszkują mieszkańcy w zabudowy jednorodzinnej: obszar wiejski - jeden raz w miesiącu obszar miejski – jeden raz w miesiącu, a od kwietnia do października jeden raz na dwa tygodnie. 2. z budynków wielorodzinnych – jeden raz w tygodniu. Odbieranie odpadów komunalnych zebranych w sposób selektywny następujących frakcji: szkła, papieru, tworzyw sztucznych i metali, odpadów zielonych: 1. z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy w zabudowie jednorodzinnej – jeden raz w miesiącu. 2. z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy w zabudowie wielorodzinnej – jeden raz w tygodniu.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90000000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Oferta składana na wykonanie zamówienia musi być zabezpieczona wadium w wysokości: 12 000,00 zł. (słownie: dwanaście tysięcy 00/100 gr.)
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie określa szczegółowego warunku.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach