Przetargi.pl
Wywóz i unieszkodliwianie niesegregowanych odpadów komunalnych z terenu drogowego i kolejowego przejścia granicznego w Medyce.

Zakład Obsługi Przejść Granicznych w Korczowej ogłasza przetarg

 • Adres: 37552 Młyny, Korczowa - Przejście Graniczne
 • Województwo: podkarpackie
 • Telefon/fax: tel. 166 242 550 , fax. 166 242 550
 • Data zamieszczenia: 2017-12-13
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zakład Obsługi Przejść Granicznych w Korczowej
  Korczowa - Przejście Graniczne
  37552 Młyny, woj. podkarpackie
  tel. 166 242 550, fax. 166 242 550
  REGON: 18063549200000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://zopgkor.bip.gov.pl/
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Jednostka budżetowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Wywóz i unieszkodliwianie niesegregowanych odpadów komunalnych z terenu drogowego i kolejowego przejścia granicznego w Medyce.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest wywóz i unieszkodliwianie niesegregowanych odpadów komunalnych z terenu drogowego i kolejowego przejścia granicznego w Medyce. Odpady będą gromadzone w kontenerach, które opróżniane będą na zgłoszenie. Szacunkowa ilość niesegregowanych odpadów przeznaczonych do wywozu i unieszkodliwiania przedstawia się następująco: Medyka – niesegregowane odpady komunalne kod 20 03 01 - 128 szt. – kontener KP 7, pojemność 7 M3; Medyka (kolej) – niesegregowane odpady komunalne kod 20 03 01 – 12 szt. – kontener KP 7, pojemność 7 M3. Podane ilości odpadów są wartościami szacunkowymi i mogą ulegać niewielkim zmianom. Wykonawca winien zabezpieczyć nieodpłatnie jeden Kontener typu KP-7 na Kolejowym Przejściu Granicznym w Medyce.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90500000-2
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Wykonawca winien wykazać, iż posiada wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości w gminie Medyka – na podstawie ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2017 r. poz. 1289 z późn. zm.) , Wykonawca winien wykazać, iż posiada aktualne zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie zbierania odpadów wydane na podstawie ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2016 r. poz. 1987 z późn. zm.),

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach