Przetargi.pl
Sukcesywna dostawa paliw płynnych do pojazdów służbowych , maszyn i urządzeń eksploatowanych przez Zarząd Dróg Powiatowych w Przemyślu w 2018 roku

Zarząd Dróg Powiatowych w Przemyślu ogłasza przetarg

 • Adres: 37700 Przemyśl, Plac Dominikański
 • Województwo: podkarpackie
 • Telefon/fax: tel. 166 750 025 , fax. 166 750 022
 • Data zamieszczenia: 2017-12-13
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zarząd Dróg Powiatowych w Przemyślu
  Plac Dominikański 3
  37700 Przemyśl, woj. podkarpackie
  tel. 166 750 025, fax. 166 750 022
  REGON: 65094538400000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.zdpp.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Sukcesywna dostawa paliw płynnych do pojazdów służbowych , maszyn i urządzeń eksploatowanych przez Zarząd Dróg Powiatowych w Przemyślu w 2018 roku
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest : sukcesywna dostawa w 2018 r. paliw płynnych ( oleju napędowego ON i benzyny bezołowiowej Pb 95 ) do pojazdów służbowych , maszyn i urządzeń eksploatowanych przez Zarząd Dróg Powiatowych, w systemie sprzedaży bezgotówkowej. Zamawiający nie przewiduje zakupu paliw przy użyciu kart paliwowych. Przewidywane zapotrzebowanie na zakup paliw w 2018 r. wynosi : - olej napędowy ON w ilości do 30.000 litrów - benzyna bezołowiowa w ilości do 7.000 litrów Podane ilości paliw są ilościami szacunkowymi i nie mogą stanowić podstawy do kierowania przez Wykonawcę roszczeń do Zamawiającego dot. ilości paliw faktycznie zakupionych przez Zamawiającego. Zamawiający zastrzega sobie prawo ograniczenia przedmiotu umowy w zakresie ilościowym i asortymentowym – w przypadku gdy z przyczyn ekonomicznych, bieżących potrzeb lub innych okoliczności nie będzie to leżało w interesie Zamawiającego.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 09134100-8
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Warunek zostanie uznany za spełniony jeśli Wykonawca wykaże, że posiada aktualne uprawnienia ( koncesję) do wykonywania działalności gospodarczej w zakresie obrotu paliwami ciekłymi, zgodnie z art. 32 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne ( dz. U. z 2017 r., poz. 220)

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach