Przetargi.pl
Zakup samochodu o napędzie elektrycznym na potrzeby Straży Miejskiej w Goleniowie

Gmina Goleniów ogłasza przetarg

 • Adres: 72-100 Goleniów, Plac Lotników 1
 • Województwo: zachodniopomorskie
 • Telefon/fax: tel. 914698200 , fax. 914698298
 • Data zamieszczenia: 2022-09-15
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Goleniów
  Plac Lotników 1
  72-100 Goleniów, woj. zachodniopomorskie
  tel. 914698200, fax. 914698298
  REGON: 811684367
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.goleniow.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Zakup samochodu o napędzie elektrycznym na potrzeby Straży Miejskiej w Goleniowie
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest zakup wraz dostawą jednego elektrycznego samochodu osobowego z ładowarką naścienną dla Straży Miejskiej w Goleniowie do realizacji zadań służbowych.2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określony został w załączniku nr 4 do SWZ.3. Samochód musi być fabrycznie nowy ( data produkcji nie wcześniej niż 2022 r.), wolny od wad, spełniający warunki dopuszczenia do ruchu drogowego, zgodnie z obowiązującymi przepisami. Każdy pojazd musi posiadać świadectwo zgodności/ świadectwo homologacji jako samochód osobowy przeznaczony do przewozu osób, musi być dopuszczony do ruchu drogowego oraz spełniać warunki zawarte w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia (Dz. U. 2016 r. poz.2022 z późn. zm.).4. Samochód powinien posiadać wszystkie niezbędne dokumenty dopuszczające pojazd do ruchu drogowego na terenie kraju. Wykonawca zobowiązany jest wraz z dostawą samochodu przekazać Zamawiającemu: m.in. kartę pojazdu, aktualne świadectwo homologacji, książkę gwarancyjną, książkę przeglądów serwisowych, instrukcje obsługi w języku polskim oraz dwa kluczyki .5. Samochód musi być kompletny, wolny od wad konstrukcyjnych, materiałowych i wykonawczych, minimum zgodny z wymaganiami określonymi w załączniku nr 4 do SWZ.6.Samochód musi posiadać- przy założeniu pełnego naładowania akumulatorów- maksymalny zasięg co najmniej 220 km wg WLTP- lub więcej – w przypadku chęci uzyskania przez Wykonawcę dodatkowych punktów przyznawanych w ramach jednego z kryteriów oceny ofert tj. zasięg pojazdu (rozdział 19 pkt 19.1.1 SWZ).,7. Zamawiający przed odbiorem pojazdu może wymagać, aby Wykonawca przeszkolił osoby wskazane przez Zamawiającego, w zakresie obsługi technicznej pojazdu wraz z zabudową w trakcie odbioru pojazdu.8. Samochód musi być kompletny, wolny od wad konstrukcyjnych, materiałowych i wykonawczych, minimum zgodny z wymaganiami określonymi w załączniku nr 4 do SWZ.9. Wszystkie niezbędne dokumenty wymagane do rejestracji pojazdu należy przekazać Zamawiającemu przy odbiorze przedmiotu zamówienia.10. Wykonawca dostarczy samochód do Urzędu Gminy i Miasta w Goleniowie Plac Lotników 1, 72-100 Goleniów, gdzie nastąpi odbiór przedmiotu zamówienia.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 34110000-1
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą: 2022-09-23

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach