Przetargi.pl
Zakup samochodu dostawczego dla Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Elblągu

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Elblągu ogłasza przetarg

 • Adres: 82-300 Elbląg, Karowa
 • Województwo: warmińsko-mazurskie
 • Telefon/fax: tel. 55 625 63 00, , fax. 55 625 63 10
 • Data zamieszczenia: 2019-05-23
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Elblągu
  Karowa 1
  82-300 Elbląg, woj. warmińsko-mazurskie
  tel. 55 625 63 00, , fax. 55 625 63 10
  REGON: 00066295900000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.mosir.elblag.eu

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Zakup samochodu dostawczego dla Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Elblągu
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest zakup samochodu dostawczego z zabudową typu kontener, o dopuszczalnej masie całkowitej pojazdu 3500 kg, wyposażonego w hak przystosowany do ciągnięcia przyczepy samochodowej o DMC 3500 kg, na potrzeby Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Elblągu, według szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia stanowiącego Załącznik nr 1 do SIWZ. 2. Pojazd winien być fabrycznie nowy, nieużywany, bez wad i uszkodzeń oraz wolny od obciążeń na rzecz osób trzecich oraz nie jest przedmiotem żadnego postępowania i zabezpieczenia. 3. Wraz z samochodem będącym przedmiotem umowy Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć w języku polskim dokumentację obejmującą: 1) komplet dokumentów: kartę pojazdu, książkę gwarancyjną, instrukcję obsługi oraz inne wymagane prawem dokumenty pojazdu, w tym dokumenty konieczne do rejestracji pojazdu. 2) wykaz autoryzowanych stacji obsługi na terenie Polski z adresami i numerami telefonów; 3) książkę gwarancyjną pojazdu; Książka gwarancyjna samochodu stanowiącego przedmiot umowy musi zawierać szczegółowe warunki gwarancji oraz: a) datę przyjęcia samochodu przez Zamawiającego, od której będą liczone okresy gwarancyjne w wymiarze określonym w ust. 2; b) numer VIN oraz wszelkie inne dane charakteryzujące przedmiot umowy objęty gwarancją; c) adres poczty elektronicznej, numer telefonu oraz numer faksu, na który mają być zgłaszane reklamacje; d) miejsce na adnotacje po przeprowadzonych naprawach gwarancyjnych i badaniach technicznych, obejmujące (datę zgłoszenia reklamacji, datę wykonania naprawy lub badania, rodzaj wykonanej naprawy, miejsce na adnotacje dotyczące wydłużenia gwarancji na element objęty naprawą gwarancyjną o czas zgłoszenia reklamacji do czasu wykonania naprawy); e) podpis i pieczęć Wykonawcy. 4) wykaz czynności obsługowych wykonywanych w ramach planowanych przeglądów technicznych oraz potrzebnych materiałów technicznych i części zamiennych, 5) warunki udzielonej gwarancji; 6) świadectwo homologacji; 7) książkę przeglądów serwisowych 4. Samochód stanowiący przedmiot zamówienia musi spełniać warunki techniczne przewidziane przez obowiązujące w Polsce przepisy prawne dla samochodów osobowych poruszających się po drogach publicznych oraz warunki przewidziane przez przepisy prawa wspólnotowego w Unii Europejskiej dla tego typu samochodu, w tym w szczególności musi posiadać homologację wystawioną zgodnie z art. 70a-70zm ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz.U. z 2019 r., poz. 60 z późn.zm.) oraz spełniać wymogi w zakresie emisji spalin zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 34130000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Pisemne zobowiązanie innych podmiotów, o którym mowa w rozdz. V. 5. 1) niniejszej SIWZ do oddania wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy realizacji zamówienia (jeżeli dotyczy) Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy PZP, przekaże zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy PZP. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. – wg wzoru stanowiącego załącznik nr 5 do SIWZ.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach