Przetargi.pl
Zakup produktów żywnościowych w 2020 r. do stołówki Szkoły Podstawowej nr 4 i. Zdzisława Jastrzębiec Peszkowskiego w Sanoku z siedzibą przy ul. Sadowej 12, 38-500 Sanok

Szkoła Podstawowa Nr 4 im. ks. Zdzisława Jastrzębiec Peszkowskiego ogłasza przetarg

 • Adres: 38-500 Sanok, Sadowa
 • Województwo: podkarpackie
 • Telefon/fax: tel. 134 632 998, , fax. 134 648 076
 • Data zamieszczenia: 2019-11-04
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Szkoła Podstawowa Nr 4 im. ks. Zdzisława Jastrzębiec Peszkowskiego
  Sadowa 12
  38-500 Sanok, woj. podkarpackie
  tel. 134 632 998, , fax. 134 648 076
  REGON: 12521690000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: sp4.sanok.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Zakup produktów żywnościowych w 2020 r. do stołówki Szkoły Podstawowej nr 4 i. Zdzisława Jastrzębiec Peszkowskiego w Sanoku z siedzibą przy ul. Sadowej 12, 38-500 Sanok
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia są dostawy artykułów spożywczych (kod CPV 15000000-8, 03000000-1 wg Wspólnego Słownika Zamówień) dla SP 4 w Sanoku, których szacunkową ilość określa załącznik nr 2 do SIWZ, z podziałem na 7 części.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 15000000-8
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Wykonawca winien posiadać kompetencje do prowadzenia określonej działalności, w rozumieniu że jest to działalność zawodowa Wykonawcy, wykonywana w celu zarobkowym co najmniej 6 miesięcy. Zamawiający uzna ten warunek za spełniony na podstawie podpisanego oświadczenia, którego wzór jest Złącznikiem nr 3 do SIWZ oraz aktualnego odpisu z właściwego rejestru, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy prze upływem terminu składania ofert.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach