Przetargi.pl
Przebudowa części budynku dawnej Świątyni Ormiańskiej w Lesku ze zmianą sposobu użytkowania na Klub Seniora oraz Regionalną Izbę Pamięci

Gmina Lesko ogłasza przetarg

 • Adres: 38-600 Lesko, ul. Parkowa
 • Województwo: podkarpackie
 • Telefon/fax: tel. 013 4698001, 4698158 , fax. 0-13 4696458
 • Data zamieszczenia: 2019-11-04
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Lesko
  ul. Parkowa 1
  38-600 Lesko, woj. podkarpackie
  tel. 013 4698001, 4698158, fax. 0-13 4696458
  REGON: 37044003400000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.lesko.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Przebudowa części budynku dawnej Świątyni Ormiańskiej w Lesku ze zmianą sposobu użytkowania na Klub Seniora oraz Regionalną Izbę Pamięci
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest przebudowa części budynku dawnej świątyni ormiańskiej zlokalizowanej w Lesku ze zmianą sposobu użytkowania na Klub Seniora i Regionalną Izbę Pamięci. 2. Planowany zakres robót wynika bezpośrednio z wielobranżowego projektu budowlanego i obejmuje w szczególności: − zabezpieczenie przeciwwilgociowe ścian, − wymianę podłóg, − remont elewacji, − renowację tynków wewnętrznych, − wymianę konstrukcji dachowej wraz z wymianą pokrycia dachowego, − wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, − budowę kominów i ciągów wentylacyjnych, − wymianę instalacji, − przebudowę i budowę nowych sanitariatów, − przebudowę ścian działowych w budynku. Charakterystyczne parametry techniczne budynku: − Powierzchnia zabudowy 304,54 m2 − Powierzchnia użytkowa 355,22 m2 − Powierzchnia użytkowa – zakres zmiany sposobu użytkowania 240,50 m2 − Powierzchnia użytkowa – pozostała część budynku 114,72 m2 − Powierzchnia całkowita 723,95 m2 − Kubatura 3067,00 m2 − Wysokość budynku 10,64 − Ilość kondygnacji: 3 − Ilość kondygnacji nadziemnych: 2 − Adres: Lesko, Plac Konstytucji 3 Maja, Nr 11 Uwaga: Zamawiający informuje, iż budynek dawnej świątyni ormiańskiej zlokalizowany w Lesku jest obiektem zabytkowym wpisanym do rejestru 
zabytków decyzją Podkarpackiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków A-54 z dnia 08.04.2002 oraz A – 926 z dnia 05.10.2012. Gmina Miejska Lesko posiada prawo do dysponowania nieruchomością wynikające z prawa własności, dysponuje projektem budowlanym oraz uzyskała pozwolenie na realizację inwestycji. 3. Na szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, stanowiący załącznik Nr 1 do SIWZ, opisujący zakres wykonywanych robot będących przedmiotem zamówienia składają się: − Projekt budowlany − Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych (STWiOR), − Przedmiary robót. Przedmiary robót załączone do SIWZ mają charakter pomocniczy. Wykonawca zobowiązany jest do dokładnego sprawdzenia ilości robót z dokumentacją projektową. Z uwagi na to, że umowa na roboty będzie umową ryczałtową 
w przypadku wystąpienia w trakcie prowadzenia robót większej ilości robót 
w jakiejkolwiek pozycji przedmiarowej nie będzie mogło być uznane za roboty dodatkowe z żądaniem dodatkowego wynagrodzenia. Ewentualny brak 
w przedmiarze robót lub we wzorze tabeli elementów rozliczeniowych robót koniecznych do wykonania wynikających z dokumentacji projektowej nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ich wykonania na podstawie projektu w cenie umownej. Wykonawca ma prawo skorygować w przedmiarze i wzorze tabeli elementów rozliczeniowych ilości robót do wielkości według własnych obliczeń na podstawie projektu oraz SST.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Wykonawca jest zobowiązany wnieść wadium w wysokości: 30 000,00 PLN (słownie: trzydzieści tysięcy złotych), 2. Wadium może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach: a) pieniądzu; (wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na następujący rachunek bankowy Zamawiającego: Podkarpacki Bank Spółdzielczy w Sanoku O. w Lesku, Plac Konstytucji 3-go Maja 14, 38-600 Lesko nr rachunku: 79 8642 1012 2003 1205 7175 0003 z adnotacją „Wadium – Znak sprawy: PIK.271.13.2019 b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; c) gwarancjach bankowych; d) gwarancjach ubezpieczeniowych; e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 310 z późn. zm.). 3. Za skuteczne wniesienie wadium w pieniądzu, Zamawiający uzna wadium, które znajdzie się na rachunku bankowym Zamawiającego przed upływem terminu składania ofert.4. W przypadku wnoszenia wadium w formie gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej, gwarancja musi być gwarancją nieodwołalną, bezwarunkową 
i płatną na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego, sporządzoną zgodnie 
z obowiązującymi przepisami i powinna zawierać następujące elementy: a) nazwę dającego zlecenie (Wykonawcy), beneficjenta gwarancji (Zamawiającego), gwaranta (banku lub instytucji ubezpieczeniowej udzielających gwarancji) oraz wskazanie ich siedzib, b) kwotę gwarancji, c) termin ważności gwarancji w formule: „od dnia …….– do dnia ………”, d) zobowiązanie gwaranta do zapłacenia kwoty gwarancji na pierwsze żądanie zamawiającego w sytuacjach określonych w art. 46 ust. 4a oraz ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych. 6. W przypadku wnoszenia wadium w formie innej niż pieniężna, Zamawiający wymaga oryginału dokumentu wadialnego (gwarancji lub poręczenia). 6. Wadium musi zabezpieczać ofertę przez cały okres związania ofertą, począwszy od dnia, w którym upływa termin składania ofert. 7. Zamawiający zwraca wadium wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, 
z zastrzeżeniem przypadku określonego w art. 46 ust. 4a ustawy Pzp. 8. Zamawiający zwraca wadium Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego. 9. Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium, na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert. 10. Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie 46 ust. 1 ustawy Pzp, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez Zamawiającego. 11. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca 
w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a ustawy Pzp, 
z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów, potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp, oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1 Pzp, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt. 3 ustawy Pzp, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez Wykonawcę jako najkorzystniejszej. 12. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana: a) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego 
na warunkach określonych w ofercie, b) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, c) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe 
z przyczyn leżących po stronie wykonawcy. 13. Zasady wnoszenia wadium określone w niniejszym Rozdziale dotyczą również przedłużania ważności wadium oraz wnoszenia nowego wadium w przypadkach określonych w ustawie.
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie określa warunku w ww. zakresie.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, 
jest zobowiązany do przekazania Zamawiającemu oświadczenia 
o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, 
o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp z podmiotami, które złożyły oferty w postępowaniu. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Wzór oświadczenia stanowi Załącznik Nr 6 do SIWZ.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach