Przetargi.pl
Zakup prasy filtracyjnej do odsączania osadu ścieków

Gmina Dobrzany ogłasza przetarg

 • Adres: 73-130 Dobrzany, Ul. Staszica
 • Województwo: zachodniopomorskie
 • Telefon/fax: tel. 91 562 02 01 , fax. 91 561 02 04
 • Data zamieszczenia: 2021-01-14
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Dobrzany
  Ul. Staszica 1
  73-130 Dobrzany, woj. zachodniopomorskie
  tel. 91 562 02 01, fax. 91 561 02 04
  REGON: 81168567400000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.dobrzany.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Zakup prasy filtracyjnej do odsączania osadu ścieków
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiot zamówienia obejmuje wszelkie prace i czynności niezbędne do zakupu prasy filtracyjnej do odsączania osadu ścieków
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 42996200-6
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach