Przetargi.pl
Zakup fabrycznie nowych samochodów typu mikrobus, specjalnie przystosowanych do przewozu osób niepełnosprawnych na potrzeby Urzędu Gminy Białogard

Gmina Białogard ogłasza przetarg

 • Adres: 78-200 Białogard, ul. Wileńska
 • Województwo: zachodniopomorskie
 • Telefon/fax: tel. 094 3124401, 3121162 , fax. 943 127 844
 • Data zamieszczenia: 2021-01-14
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Białogard
  ul. Wileńska 8
  78-200 Białogard, woj. zachodniopomorskie
  tel. 094 3124401, 3121162, fax. 943 127 844
  REGON: 53206200000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://ug.bialogard.ibip.pl/public/

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Zakup fabrycznie nowych samochodów typu mikrobus, specjalnie przystosowanych do przewozu osób niepełnosprawnych na potrzeby Urzędu Gminy Białogard
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest: Zakup wraz z dostawą dwóch fabrycznie nowych samochodów 9 – osobowych, typu mikrobus, specjalnie przystosowanych do przewozu osób niepełnosprawnych na potrzeby Urzędu Gminy Białogard. Każdy z samochodów musi być wyposażony w najazdy/podjazdy 2.Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku nr 1 do SIWZ 3.Przedmiot zamówienia ma być zgodny z obowiązującymi normami i przepisami a w szczególności: 3.1. powinien być fabrycznie nowy (w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym – Art. 2 pkt 62; Dz.U.2020.110t.j. z dnia 2020.01.24) oraz wolny od wad fizycznych i prawnych, kompletny zgodny ze opisem zawartym w SIWZ oraz gotowy do użytku. 3.2 posiadać aktualne świadectwo homologacji jako samochód osobowy przeznaczony do przewozu osób niepełnosprawnych specjalnie przystosowany do przewozu osób na wózku/wózkach inwalidzkich, wydane przez ustawowo uprawniony organ. 3.3. posiadać komplet dokumentów wymaganych do zarejestrowania zgodnie z przepisami obowiązującymi na terenie Polski, na zasadach dopuszczenia do ruchu (faktura sprzedaży, karta pojazdu, przegląd – badanie techniczne oraz badanie stacji diagnostycznej, atesty potwierdzające, że po adaptacji samochód przystosowany jest do przewozu osób niepełnosprawnych)zgodnie z wymogami przepisów ustawy prawo ruchu drogowym. 4.Wraz z dostawą przedmiotu zamówienia Wykonawca zobowiązany jest przekazać: - kartę pojazdu - aktualne świadectwo homologacji pojazdu - instrukcję obsługi, wyposażenia i konserwacji pojazdu w języku polskim; - instrukcję zabezpieczenia pasażera na wózku inwalidzkim; - kartę gwarancyjną pojazdu; - wykaz autoryzowanych stacji serwisowych, które są uprawnione do wykonywania napraw oraz przeglądów w okresie gwarancyjnym; - dwa komplety kluczyków; 5.W przypadku, kiedy w opisie przedmiotu zamówienia wskazane zostały znaki towarowe, patenty, pochodzenie, źródło lub szczególny proces, charakteryzujące określone produkty lub usługi, oznacza to, że Zamawiający nie może opisać przedmiotu zamówienia za pomocą dostatecznie dokładnych określeń i jest to uzasadnione specyfiką przedmiotu zamówienia. W takich sytuacjach ewentualne wskazania na znaki towarowe, patenty, pochodzenie, źródło lub szczególny proces należy odczytywać z wyrazami „lub równoważne”. 6.Zamawiajacy dopuszcza ujęcie w ofercie, a następnie zastosowanie, innych „równoważnych” materiałów i urządzeń, niż podane w opisie przedmiotu zamówienia pod warunkiem zapewnienia parametrów nie gorszych niż określone w opisie przedmiotu zamówienia. 7.Wykonawca składający ofertę zawierającą rozwiązania równoważne ma obowiązek: 7.1. Wykazać, że oferowany przedmiot zamówienia spełnia wymagania określone przez Zamawiającego na poziomie nie gorszym niż wskazany w opisie przedmiotu zamówienia; 7.2. Załączyć do oferty właściwe dokumenty (tj. dowody zawierające szczegółowy opis oferowanych przez Wykonawcę rozwiązań równoważnych, dane techniczne, atesty, dopuszczenia do stosowania) potwierdzające, że oferowany przez Wykonawcę przedmiot zamówienia spełnia wymagania określone przez Zamawiającego. 7.3.Brak informacji, w zakresie zastosowanych rozwiązań równoważnych, zostanie uznany za zamiar wykonania zamówienia zgodnie z wymaganiami opisanymi przez Zamawiającego w SIWZ. 8.Miejscem dostawy przedmiotu zamówienia jest Urząd Gminy Białogard, ul. Wileńska 8, 78-200 Białogard lub inne miejsce wskazane przez Zamawiającego. Dostawa zrealizowana w godzinach od 7:15 do 15:00 w dni robocze od poniedziałku do piątku.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 34110000-1
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach