Przetargi.pl
Zakup paliwa gazowego obejmującego dystrybucję i zakup gazu dla placówek oświatowych Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy

Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty Bemowo miasta stołecznego Warszawy ogłasza przetarg

 • Adres: 01-368 Warszawa, Rzędzińska
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 22 27 70900, , fax. 22 325 40 28
 • Data zamieszczenia: 2020-11-13
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty Bemowo miasta stołecznego Warszawy
  Rzędzińska 3
  01-368 Warszawa, woj. mazowieckie
  tel. 22 27 70900, , fax. 22 325 40 28
  REGON: 15740538000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: https://dbfobemowo.bip.um.warszawa.pl/default.htm

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Zakup paliwa gazowego obejmującego dystrybucję i zakup gazu dla placówek oświatowych Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest kompleksowa dostawa paliwa gazowego zgodnie z warunkami określonymi w ustawie z dnia 10 kwietnia 1997 roku – Prawo energetyczne (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 755 z późn. zm.) do następujących placówek oświatowych Dzielnicy Bemowo: 1. Przedszkole nr 205 2. Przedszkole nr 214 im. Janiny Krzemińskiej 3. Przedszkole nr 215 4. Przedszkole nr 216 5. Przedszkole nr 222 6. Przedszkole nr 337 7. Przedszkole nr 371 8. Przedszkole nr 390 9. Przedszkole nr 402 10. Przedszkole nr 406 11. Przedszkole nr 435 12. Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 82 im. Jana Pawła II 13. Szkoła Podstawowa nr 150 im. Walerego Wróblewskiego 14. Szkoła Podstawowa nr 306 im. ks. Jana Twardowskiego 15. Szkoła Podstawowa nr 350 im. Armii Krajowej 16. Szkoła Podstawowa nr 362 im. prof. Tadeusza Kotarbińskiego 17. Szkoła Podstawowa nr 363 im. prof. Witolda Doroszewskiego 18. Szkoła Podstawowa nr 364 im. Konstancji Markiewicz 19. LXXVIII Liceum Ogólnokształcące im. Marii Pawlikowskiej- Jasnorzewskiej 20. Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2 21. Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 6 22. Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 7 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia w rozbiciu na placówki stanowi załącznik nr 6 do SIWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 09120000-6
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający wyznacza szczegółowy warunek w tym zakresie tj. Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeśli Wykonawca posiada: - aktualną koncesję na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu gazem wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki, - aktualną koncesję na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie dystrybucji gazu wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki, w przypadku Wykonawców będących właścicielami sieci dystrybucyjnej lub - aktualnie obowiązującą umowę z Operatorem Systemu Dystrybucyjnego (OSD) na świadczenie usług dystrybucji gazu ziemnego, na obszarze, na którym znajduje się miejsce dostarczania paliwa gazowego (w przypadku Wykonawców nie będących właścicielem sieci dystrybucyjnej).
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: - formularz ofertowy z wykorzystaniem wzoru – załącznik nr 1 do SIWZ, - formularze cenowe z wykorzystaniem wzoru – załączniki nr 2.1 – 2.22 do SIWZ, - oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu oraz o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania z wykorzystaniem wzoru – załącznik nr 3 do SIWZ, - dokumenty potwierdzające posiadanie uprawnień/pełnomocnictw osób składających ofertę, o ile fakt ten nie wynika z przedstawionych dokumentów rejestrowych.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach