Przetargi.pl
Zakup paliw silnikowych tj. benzyny bezołowiowej 98, oleju napędowego uszlachetnionego oraz pozostałych produktów i usług (płyny eksploatacyjne, olej silnikowy, usługa mycia samochodów, akcesoria oraz kosmetyki samochodowe, opłaty za autostrady)

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego - Centrala ogłasza przetarg

 • Adres: 00-608 Warszawa, Al. Niepodległości
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 022 5926420, 5926590 , fax. 225 926 663
 • Data zamieszczenia: 2019-08-13
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego - Centrala
  Al. Niepodległości 190
  00-608 Warszawa, woj. mazowieckie
  tel. 022 5926420, 5926590, fax. 225 926 663
  REGON: 12513262000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.krus.gov.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Zakup paliw silnikowych tj. benzyny bezołowiowej 98, oleju napędowego uszlachetnionego oraz pozostałych produktów i usług (płyny eksploatacyjne, olej silnikowy, usługa mycia samochodów, akcesoria oraz kosmetyki samochodowe, opłaty za autostrady)
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1.Przedmiotem zamówienia jest zakup paliw silnikowych – benzyny bezołowiowej 98 i oleju napędowego uszlachetnionego oraz pozostałych produktów i usług (płyny eksploatacyjne, olej silnikowy, usługa mycia samochodów, akcesoria oraz kosmetyki samochodowe, opłaty za autostrady) na podstawie elektronicznych kart paliwowych na terenie całego kraju, do pojazdów służbowych eksploatowanych przez Centralę Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w Warszawie. W dniu ogłoszenia postępowania Zamawiający dysponuje 8 pojazdami służbowymi uprawnionymi do tankowania paliwa na podstawie kart paliwowych. 2.Przedmiot zamówienia obejmuje zakup poniżej wskazanego paliwa silnikowego oraz pozostałych produktów i usług - do pojazdów służbowych Zamawiającego, wedle szacunków obejmujących okres dostawy: a) benzyny bezołowiowej w liczbie oktanowej 98 w ilości 51 000 litrów, b) oleju napędowego uszlachetnionego w ilości 14 000 litrów. Jeżeli z różnych przyczyn nie można zakupić benzyny bezołowiowej Pb 98 oraz oleju napędowego (uszlachetnionego), Zamawiający zastrzega sobie możliwość kupna benzyny Pb 95 oraz oleju napędowego (zwykłego), c) pozostałe produkty i usługi w zależności od potrzeb Zamawiającego, których wartość w czasie trwania umowy nie przekroczy 10 % wartości za paliwa. 3. Zakup wskazanych rodzajów paliw silnikowych i pozostałych produktów i usług odbywać się będzie bezgotówkowo, przy użyciu elektronicznych kart paliwowych, bez konieczności każdorazowego wystawiania faktury VAT, a Wykonawca zapewni bezpieczną procedurę natychmiastowej blokady karty w razie jej utraty. 4. Zamawiający będzie dokonywał zakupów w stacjach paliwowych, którymi dysponuje Wykonawca. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca dysponował minimum: a) 5 stacjami paliwowymi zlokalizowanymi na terenie miasta Warszawy, oraz b) na terenie kraju, co najmniej 2 stacjami w każdym mieście wojewódzkim, honorującymi wystawione przez Wykonawcę elektroniczne karty paliwowe oraz oferujących paliwa silnikowe będące przedmiotem zamówienia.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 09132100-4
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Wykonawca posiada aktualną koncesję na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu (sprzedaży) paliwami ciekłymi udzielonej zgodnie z ustawą z dnia 10 kwietnia 1997r. – Prawo energetyczne (t.j. Dz. U. z 2019r. poz. 755 z późn. zm.).
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Ofertę należy złożyć na Formularzu oferty wypełnionym wg wzoru zawartego w SIWZ, Rozdział III – Formularz oferty i Załączniki do SIWZ (udostępnionej na stronie internetowej Zamawiającego). Do oferty należy dołączyć pełnomocnictwo /upoważnienie/ do reprezentowania Wykonawcy w niniejszym postępowaniu, o ile oferta została podpisana przez osoby nie umocowane do tych czynności w dokumentach rejestracyjnych firmy (oryginał lub kopia poświadczona za zgodność z oryginałem przez notariusza) [pełnomocnictwo jest wymagane również, gdy ofertę składają podmioty występujące wspólnie (konsorcjum), a oferta nie jest podpisana przez wszystkich członków konsorcjum]. Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, przekaże Zamawiającemu oświadczenie o przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007r. o ochronie konkurencji i konsumentów (wzór oświadczenia zostanie opublikowany przez Zamawiającego na stronie internetowej wraz z informacją z otwarcia ofert). W przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej Wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach